Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 120 gości 
 
 
Zebranie Zarządu Głównego SITSpoż.

W dniu 11 stycznia 2011 r. o godzinie 12 w  Warszawskim Domu Technika odbyło się z Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Porządek obrad obejmował:

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SITSpoż,
 2. Podsumowanie przebiegu XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. Omówienie planu pracy oraz planu finansowego Stowarzyszenia na 2011 rok,
 4. Wytypowanie delegata Stowarzyszenia do Rady Krajowej FSNT NOT,
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Po zebraniu Zarządu Głównego SITSpoż odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne dla aktywu i przyjaciół Stowarzyszenia.
SAM_0508zobacz galerię 

 
XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż

  W dniach 24-25 września 2010 r. w Hotelu TROJAK w Mysłowicach odbył się XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. Miał on charakter sprawozdawczo – wyborczy.

Obradom przewodniczyło Prezydium Zjazdu w osobach:

Stanisław Tyszkiewicz – przewodniczący Zjazdu – oddział mazowiecki 

Celina Helbik                 – z-ca przewodniczącego – oddział śląski

Rajmund Krzyżewski   – z-ca przewodniczącego – oddział beskidzki

oraz sekretarze:

Ewa Michura               – oddział małopolski

Halina Wilczek            – oddział śląski

Ważnym punktem Zjazdu było sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2006-2009, które w imieniu ustępującego Zarządu Głównego złożył dotychczasowy Przewodniczący Andrzej Borys. Następnie sprawozdania złożyli też przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Na Zjeździe wybrano nowe władze Stowarzyszenia na lata 2010-2013 w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu Głównego:             Andrzej Borys

Sekretarz Generalny:                                    Bronisław Wesołowski

Ponadto wybrano składy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Gościem Zjazdu był m.in. wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT Stefan Góralczyk, który wręczył Diamentową Odznaką NOT Panu profesorowi Antoniemu Rutkowskiemu.

Na zakończenie pierwszego dnia Zjazdu odbyła się uroczysta kolacja, która tradycyjnie stała się miłym spotkaniem działaczy stowarzyszeniowych.

Drugiego dnia Delegaci Zjazdu mieli okazję zwiedzić Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Muzeum Browarnictwa w Tychach.  

<<Zobacz wszystkie zdjęcia w relacji fotograficznej>>   

 

 
Stan zaawansowania projektu REAL na koniec 2010 roku

 Szkolenia w ramach projektu zamkniętego pn. „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy REAL - szkolenia ogólne” trwają od stycznia 2010 roku. W tym czasie miały miejsce następujące szkolenia:

 • 56 dwudniowych szkoleń dla trenerów wewnętrznych,
 • 87 jednodniowych szkoleń obsługowych,
 • 6 jednodniowych szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji
 • 6 jednodniowych szkoleń z zakresu rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych
 • 1 dwudniowe szkolenie z zakresu sztuki prezentacji

oraz

 • 4 szkolenia z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z ustalonym w projekcie planem, a realizacja w stosunku do założeń wynosi prawie 100%. Łącznie przeszkolono już około 2400 pracowników firmy REAL.

Wszystkie szkolenia, oprócz poprawy jakości obsługi klientów, mają również na celu zbudowanie w pracownikach firmy poczucia własnej, ważnej roli w procesie sprzedaży i kreowania zysku.

Z założenia, szkolenia mają formę i przebieg taki sam w każdym markecie na terenie Polski. Potwierdzeniem tego stanu są prowadzone systematycznie wizytacje szkoleń w marketach: w każdym miejscu szkolenie rozpoczyna się i kończy o tej samej porze, ma ten sam przebieg, chociaż obecni są różni ludzie, o różnych cechach charakteru.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra atmosfera panująca podczas szkoleń, będąca wynikiem istnienia zbioru właściwości: kompetentni trenerzy, duże zaangażowanie uczestników w proces nauczania oraz zawsze widoczne, bardzo przyjazne układy koleżeńskie w obrębie marketów firmy.

 

Realizacja projektu zamkniętego: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne” odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 
IV Konferencja Piekarska

Warszawa 20.10.2010 r.

 

 W dniu 20 października 2010 r.  w gmachu NOT  w Warszawie (ul. Czackiego 3/5, III piętro sala A i B) odbyła się IV Konferencja Piekarska: Od bochenka do ziarenka oraz IV Ogólnopolski Konkurs  Wystawa Piekarska, której organizatorami byli: Redakcja „Przeglądu Piekarskiego i Cukierniczego”  oraz  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. 

Utarło się powiedzenie – od ziarenka do bochenka. Tym razem proponowaliśmy spotkanie pod przewrotnym hasłem „Od bochenka do ziarenka”. Piekarze stają w obliczu piętrzących się problemów z podstawowym surowcem – mąką, spowodowanych wzrostem ceny zbóż chlebowych, związanym z ich mniejszą podażą i gorszą jakością. Jak w tych warunkach utrzymać wysoką jakość chleba, co mogą jeszcze uczynić, jakie kroki powinni podjąć młynarze i co trzeba w związku z tym zmienić w gospodarce zbożowej na dziś i na jutro, tak aby konsument nie odwracał się od chleba?

Wykładowcami byli:

Jarosław Mruk (Od bochenka do ziarenka – okiem konsumenta),

Jarosław Gajda (Czy jakość opłaca się piekarzowi?),

Piotr Górski (Jak dzisiaj młynom zapewnić odpowiednią jakość mąki)

Jadwiga Rothkaehl (Jakość ziarna – czy tylko zakodowana genetycznie?).

Poza proponowanymi wykładami znakomitych profesjonalistów był czas na pytania, dyskusję. Pragnęliśmy ustalić, jakie zadania powinno podjąć każde ogniwo, aby chleb nadal był dla wszystkich atrakcyjny, w akceptowalnej cenie i oczekiwanej jakości.

Odbył się także IV Ogólnopolski Konkurs Pieczywa. Tym razem był to Konkurs na najlepsze pieczywo pszenne, którego jakość, w opinii konsumentów, jest generalnie niska. Ta opinia jest bardzo szkodliwa dla środowiska piekarskiego. Poza tym, wbrew temu, co niektórzy piszą i mówią, dobre pieczywo pszenne jest tak samo potrzebne jak pieczywo mieszane i ciemne. Powinniśmy skutecznie lansować i naśladować technologie tych piekarzy, którzy opanowali sztukę wypieku dobrego pieczywa pszennego!

Tradycyjnie, cała impreza składała się z 3 części.

1. Konferencja dla producentów pieczywa oraz instytucji/organizacji związanych z produkcją mąki i pieczywa.

2. Konkurs Pieczywa w 4 kategoriach:

pieczywo pszenne jasne zwykłe i wyborowe o masie do 100 g, typu bułki montowe, poznańskie, kajzerki,

pieczywo pszenne jasne zwykłe i wyborowe o masie pow. 100 g,

pieczywo pszenne ciemne (o zawartości popiołu całkowitego użytych mąk co najmniej 1%),

pieczywo pszenne z udziałem mąki orkiszowej (min. 30%).

Do konkursu można było  zgłosić po 1 wyrobie z każdej kategorii.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie była prezentacja pieczywa na wystawie.

Więcej…
 
OPINIE O INNOWACYJNOŚCI

   Zespół Rzeczoznawców SITSpoż. jest jednostką uprawnioną do wydawania opinii potwierdzających innowacyjność technologii i rozwiązań wdrażanych przez firmy produkcyjne i usługowe sektora spożywczego w związku z realizacją własnych projektów inwestycyjnych. Przedmiotowe opinie potwierdzają zakres i okres stosowania opiniowanych rozwiązań i technologii i są zgodne z wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za przyznawanie dotacji unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013. 

Szansą na rozwój i wdrażanie nowych technologii są instrumenty pomocowe pochodzące z funduszy unijnych, dedykowane takim inwestycjom, jak chociażby wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny jest udzielany na warunkach rynkowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom przez 15 banków komercyjnych współpracujących z BGK. Kredyt może być przeznaczony na realizację innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Jest to inwestycja technologiczna polegająca na:

a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług,

albo

b) wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. 

 

Wsparcie z UE i budżetu państwa stanowi premia technologiczna, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe lub średnie) oraz województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja. Kwota premii wynosi: 70%, 60%, 50% lub 40% kapitału kredytu technologicznego, lecz nie więcej niż 4 mln złotych. Wniosek o dofinansowanie składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego po otrzymaniu promesy kredytu technologicznego.

 BGK rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej (wniosek o dofinansowanie) z przepisami ustawy na podstawie m.in. załączonej do wniosku Opinii, sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez uprawnioną jednostkę, jaką jest nasze Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego o zasięgu ogólnopolskim. Opinia stwierdzająca, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest nową technologią w rozumieniu ustawy, zawiera informację dotycząca charakterystyki technologii, sposobu jej wdrożenia, niezbędnych do zastosowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz opis produktów lub usług mających być wynikiem inwestycji technologicznej.

Opinia o nowej technologii jest wykonywana przez nasz Zespół Rzeczoznawców w oparciu o szczegółowe wytyczne do sporządzenia Opinii, które zawarte są w „Instrukcji wypełniania wniosku”. Nasze opracowania zawsze sporządzane są na papierze firmowym i są opatrzone pieczęciami i podpisami osób wystawiających opinię. Zawierają także deklarację bezstronności sporządzonej opinii i wszystkie wymogi – zgodnie z wytycznymi banku.

7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Tekst ustawy

7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.  7 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał przygotowaną przez MG nowelizację ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

 

   

Więcej…
 
Konferencja

  W dniu 23 listopada 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja organizowana przez SITSpoż i Radę Gospodarki Żywnościowej nt.:

Szanse i bariery rozwoju polskiego innowacyjnego sektora żywnościowego w świetle priorytetów Programu Europa 2020

 Program konferencji:

 • Wprowadzenie i powołanie Komisji Wnioskowej – Przewodniczący RGŻ Stanisław Zięba,
 • Polityka naukowa, naukowo-techniczna, innowacyjna, Programy Ramowe i ich wpływ na rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce - Prof. dr hab. Eugeniusz K. Chyłek - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
 • Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego - Prof. dr hab. Lech Michalczuk – Wiceprzewodniczący Platformy Technologicznej "Żywność",
 • Wizerunek Klastra NUTRIBIOMED - przykład nowoczesnej struktury gospodarczej i bariery jej rozwoju - Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – Przewodniczący Rady Klastra Nutribiomed,
 • Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego - Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Witold Choiński – Prezes Związku Polskie Mięso,
 • Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i organizacyjne w sektorze żywnościowym - Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

 

 
Relacja z panelu "Informacje na etykietach produktów spożywczych - jakie i dla kogo?"

W panelu „Informacje na etykietach produktów spożywczych - jakie i dla kogo?”, który odbył się 14 września podczas ubiegłorocznych targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu, udział wzięło ok. 100 uczestników. Transmisję on-line, pod adresem http://www.transmisjeonline.pl/tuv_rheinland, śledziło również blisko 100 osób.

Panel został zorganizowanym przez redakcję „Przemysłu Spożywczego”, SITSpoż, MTP wraz z partnerami: PFPŻ, GIJHARS i TÜV Rheinland. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła GIJHARS.

Podczas panelu eksperci omówili wiele zagadnień związanych ze znakowaniem żywności.  Prof. dr hab. Krzysztof Krygier (SGGW), moderator spotkania, zaprezentował dane z raportu Europejskiej Organizacji Konsumenckiej świadczące o tym, że temat żywieniowy nie jest zbyt dobrze znany konsumentom i dlatego często nie rozumieją oni informacji znajdujących się na opakowaniu produktu spożywczego.

Dyrektor generalny PFPŻ ZP Andrzej Gantner omówił cel tworzenia regulacji prawnych dotyczących znakowania produktów spożywczych, a aktualny stan prawny z zakresu znakowania produktów zaprezentowała Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP. Nieprawidłowości w znakowaniu produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu przedstawiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Jakości Handlowej GIJHARS. Natomiast dr Zbigniew Oczadły, dyrektor Działu Usług dla Branży Spożywczej z firmy TÜV Rheinland Polska, omówił sposoby osiągania kompromisu między producentem a konsumentem w kwestii dodatków do żywności. Nie zabrakło także, bardzo głośnego ostatnio, tematu oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, który zaprezentowała pani Dorota Kozłowska. Relacja z panelu ukazała się w nr 11/2010 „Przemysłu Spożywczego”.

Liczba uczestników panelu świadczy o tym, jak ważne dla producentów żywności jest znakowanie produktów spożywczych, dlatego „Przemysł Spożywczy” zamierza w dalszym ciągu informować Czytelników o zmianach prawnych w zakresie znakowania żywności. Fotorelacja 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 10