75 lat Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Przemysłu Spożywczego

Miniona kadencja przypadająca na lata 2017-2021 charakteryzowała się dwoma etapami. Pierwszy etap to lata przed pandemią. Był to okres stabilnej kontynuacji dotychczasowej działalności. Etap drugi to okres dwuletniej pandemii. Okres ten znacząco wyhamował działalność Stowarzyszenia wskutek wprowadzenia lockdown’u oraz konieczności przestawienia się ze stacjonarnej i osobistej formy działalności, na pracę z wykorzystaniem elektronicznych środków informatycznych.

Trzeba jednak z uznaniem stwierdzić, iż wiele Oddziałów Stowarzyszenia podejmowało i realizowało zadania polegające na utrzymaniu więzi środowiskowych, a zwłaszcza doradztwa i pomocy koleżeńskiej. W wyniku obostrzeń epidemiologicznych część działalności, jak np.: konferencje naukowo-techniczne, szkolenia, narady oraz spotkania integracyjne, nie mogły być realizowane.

W pierwszych latach okresu sprawozdawczego członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w pracach rad i komitetów związanych z przemysłem spożywczym i środowiskiem inżynierskim, jak np.: Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Komitetach Naukowo-Technicznych przy FSNT-NOT, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, tematycznych Departamentach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu R.P. i Senatu R.P., Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Fundacji Techniki Polskiej, Centrum Doradztwa Rolniczego, Związku Rzemiosła Polskiego oraz oddziałach terenowych tych organizacji, a w szczególności współpracy z właściwymi terenowo wojewodami i marszałkami. Takie kontakty pozwalały na śledzenie zachodzących zmian oraz nawiązywaniu osobistych kontaktów. Działania te procentowały realizacją szeregu działań jak: organizacja konferencji, szkoleń oraz różnych spotkań. Stowarzyszenie współpracowało z Wydawnictwem SIGMA-NOT, a przede wszystkim z redakcjami czasopism branżowych takich jak: „Gospodarka Mięsna”, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, „Przegląd Zbożowo-Młynarski”, „Przemysł Spożywczy”, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, „ Przegląd Gastronomiczny”.

Biuro Zarządu Głównego zrealizowało w minionych pięciu latach kilkanaście dużych projektów związanych z produkcją spożywczą. Dotyczyły one głównie promocji, a skierowane były bezpośrednio do przedsiębiorców branży spożywczej. Dla tego rodzaju działalności, w ramach ogłaszanych konkursów, pozyskano środki z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w szczególności ze środków Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

W roku 2017 zostały zrealizowane następujące projekty:

 • „Gluten A Zdrowie”. Prelekcje i prezentacje z degustacjami polskiego pieczywa. W ramach projektu zorganizowano 2 duże imprezy plenerowe w Kołobrzegu i Łodzi.
 • „Prawdy I Mity Na Temat Glutenu”. Konferencja naukowo-techniczna dla producentów pieczywa i mediów, połączona z degustacją polskiego pieczywa.
 • Album pod tytułem; „Malarska Opowieść O Polskim Chlebie”. W rezultacie tego projektu powstał piękny album prezentowany w ogólnopolskim wydaniu TVP. Album jest niewątpliwie wizytówką SITSpoż.
 • Powstał także prototyp projektu, który nie otrzymał dofinansowania, a w przygotowanie którego włożyliśmy wiele pracy: „Rekomendowane Posiłki Dla Dzieci I Młodzieży Szkół Podstawowych Z Polskich Surowców Najwyższej Jakości” mamy nadzieję, że kiedyś powrócimy do jego realizacji. Byłby on bardzo ważny dla zdrowia naszych dzieci i z tego powodu pragniemy o nim wspomnieć.

 

W latach 2018 i 2019 zrealizowano pięć projektów:

 • „Wielkanocne Wypieki. Polska Tradycja. Program Telewizyjny”. W rezultacie projektu powstał program telewizyjny emitowany w TVP w okresie około Świąt Wielkanocnych. W nagraniu brał udział Prezes ZG Bronisław Wesołowski.
 • „Pieczywo – Smak, Zdrowie, Ekonomia. Dożynki Warszawskie I Radomskie Święto Chleba”. W rezultacie projektu odbyły się dwie imprezy plenerowe w Radomiu i Warszawie. Realizacja obywała się we współpracy z lokalnymi Cechem Piekarzy w Radomiu oraz Cechem Piekarzy w Warszawie.
 • Organizacja konferencji naukowo-technicznej „Pieczywo – Smak, Zdrowie, Ekonomia”. Konferencja była także transmitowana poprzez media społecznościowe dla piekarni na terenie całego kraju. Całość wystąpień oraz prezentacji zawarto w wydanej książce.
 • Warsztaty dla piekarzy „ Promocja Pieczywa Najwyższej Jakości Z Wykorzystaniem Światowych Trendów”. Zorganizowano w ramach projektu 7 szkoleń dla piekarzy w Lublinie. Nabór był wolny, dla osób zgłaszających się z terenu całej Polski. Celem było pogłębienie wiedzy i umiejętności.
 • Dodruk albumu „ Malarska Opowieść O Polskim Chlebie”. Potrzeba dodruku wynikała z dużego zainteresowania albumem.

 

W roku 2020 i 2021 zrealizowano takie projekty jak:

 • „Ikonografia Zboża I Chleba W Polskiej Tradycji Dożynkowej”. W rezultacie projektu powstał film dokumentalny, który cieszył się popularnością. Można go oglądać na Facebooku, YouTube oraz na stronie internetowej : sitspoz.pl.
 • „Warsztaty Dla Piekarzy: Żyto, Zboża Pradawne I Bezglutenowe. Światowe Trendy Dla Pieczywa Najwyższej Jakości” – projekt rozpoczęty i zakończony w 2020 r.
 • „Warsztaty Dla Piekarzy: Bagietka, Bułka, Czekadełko. Światowe Trendy Dla Pieczywa Najwyższej Jakości” – projekt rozpoczęty w 2020 r. i zakończony w 2021 r.
 • „Warsztaty Dla Piekarzy: Chleb, Pasja I Ewolucja. Światowe Trendy Dla Pieczywa Najwyższej Jakości” – projekt rozpoczęty i zakończony w 2021 r.

 

W ramach działalności szkoleniowej w omawianym okresie zostało zorganizowanych 12 szkoleń zamkniętych dla Komitetu Jakości Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Stale były organizowane szkolenia i egzaminy dla osób przystępujących do egzaminów energetycznych. Organizowane były także szkolenia BHP oraz z zasad higieny w produkcji żywności.

Wspólnie z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego organizowano corocznie dwie wystawy i konferencje dotyczące przetwórstwa mięsnego, w ramach Dni Przemysłu Mięsnego. W ciągu ostatnich dwóch lat, przez okres pandemii, nie organizowano takich spotkań i konferencji.

Corocznie na przełomie września i października Prezes Zarządu Głównego Bronisław Wesołowski reprezentował Stowarzyszenie na Targach POLAGRA FOOD. Uczestniczył wówczas w pracach komisji konkursowych, np.: Smaki Regionów, Złotego Medalu POLAGRY FOOD, a także konkursu „Złota Wstęga Wisły” organizowanego przez Toruński Oddział SITSpoż.

W działalności gospodarczej Stowarzyszenia znaczenie miały przede wszystkim szkolenia, egzaminy komisji energetycznej i ekspertyzy Zespołu Rzeczoznawców. Zespół Rzeczoznawców pozyskiwał zlecenia przede wszystkim w drodze przetargów z Departamentu Prawnego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dot. zdolności zatrudnienia po przejęciu na własność Skarbu Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Realizowano również zlecenia z sądów oraz od indywidualnych przedsiębiorstw. Dotyczyły one głównie wykonania ekspertyz, analiz i opinii z branży owocowo-warzywnej, mleczarskiej, mięsnej oraz pojedynczych zleceń niezwiązanych z przemysłem spożywczym. Nadmienić należy, że aktywnie z Zespołem Rzeczoznawców w Warszawie współpracują grupy terenowe z Poznania i Krakowa.

Do ważnych działań w minionej kadencji Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Przemysłu Spożywczego należy zaliczyć:

 • Opracowanie i przyjęcie nowego logo SITSpoż. Postawiono na znak nowoczesny, wyrazisty i barwny. Znak jest chroniony w Urzędzie Patentowym oraz Statutem SITSpoż.
 • Opracowanie nowego wzoru papieru firmowego, uwzględniając nowe logo oraz obecnie obowiązującą skróconą nazwę – Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Przemysłu Spożywczego.
 • W 2019 r. zmianę kształtu i wizerunku strony internetowej. Adres strony pozostał ten sam: sitspoz.pl.
 • Wprowadzenie możliwość wykorzystania nowoczesnych form kontaktów tj. gmail, Twitter, Facebook.
 • Stałe unowocześnianie i aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia, celem ukazywania bieżących informacji o działaniach Stowarzyszenia.
 • Na wniosek Oddziałów Stowarzyszenia nadawanie godności Członka Honorowego SITSpoż. Przedstawione kandydatury spotkały się z pozytywnym odzewem podczas Krajowego Zgromadzenia Delegatów naszego Stowarzyszenia .
 • Pozytywnie rozpatrywane wnioski na odznaczenia SITSpoż. oraz FSNT-NOT.
 • Duże zainteresowanie informacjami przedstawianymi przez członków Krajowego Zgromadzenia Delegatów z działalności swoich Oddziałów. Każdy Oddział sporządził sprawozdanie z własnej działalności oraz wyboru nowych władz, które przekazano do wiadomości Biura Zarządu Głównego SITSpoż.
 • Ścisłą współpracę z Fundacją Techniki Polskiej – Organizacją Pożytku Publicznego, której funkcję Prezesa Zarządu pełni kol. Stanisław Michał Tyszkiewicz.

 

W 2021 r., aby uświetnić obchody 75-lecia SITSpoż., wydano pozycję monograficzną pod tytułem: „75-Lat Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów I Techników Przemysłu Spożywczego W Służbie Gospodarki Żywnościowej . 1946-2021”.

W ramach integracji środowiska, członkowie Stowarzyszenia organizowali różnorodne, dedykowane tematycznie spotkania koleżeńskie np.: świąteczne spotkania noworoczne i wielkanocne, a także imprezy cykliczne z ciekawymi prezentacjami o przemyśle, jego problemach i nowych trendach.

Reasumując, należy wyrazić duże uznanie wszystkim Oddziałom Terenowym Stowarzyszenia, ich Członkom i Władzom za wieloletnią i owocną współpracę dla dobra całego Stowarzyszenia. Ta działalność jest wysoko oceniana przez władze państwowe, organizacje gospodarcze, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze itp., z którymi Stowarzyszenie współpracuje. Szczególne słowa podziękowania należą się członkom Krajowego Zgromadzenia Delegatów oraz Krajowej Radzie Stowarzyszenia za wieloletnią, społeczną i owocną współpracę z Zarządem Głównym SITSpoż. pod kierownictwem Pana Prof. Stanisława Tyszkiewicza. Słowa uznania należą się wszystkim obecnym i byłym pracownikom i współpracownikom Oddziałów Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia za sumienną i owocną wieloletnią współpracę. Ta postawa i zaangażowanie pozwoliły przetrwać Stowarzyszeniu pomimo panującej pandemii, która spowodowała praktyczne zamarcie działalności gospodarczej tj.: szkoleń, konferencji naukowo-technicznych, usług rzeczoznawców itd. Należy przy tym zaznaczyć, że Stowarzyszenie nie otrzymało żadnego wsparcia finansowego z rządowych tarcz anty-covidowych.

Miniona 5-letnia kadencja naczelnych i terenowych władz Stowarzyszenia została zakończona wyborem nowych władz.

Skład nowych władz Zarządu Głównego Stowarzyszenia

 • Rady Krajowej:
 1. Bronisław Wesołowski – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie – Przewodniczący
 2. Jerzy Salwowski – Świętokrzyski Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Kielcach – z-ca Przewodniczącego
 3. Kazimierz Czeszewski – Wielkopolski Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Poznaniu
 4. Teresa Dąbrowska – Konwent Członków Honorowych
 5. Elżbieta Polak – Łódzki Oddział Wojewódki SITSpoż. w Łodzi
 6. Stanisław Tyszkiewicz – Honorowy Przewodniczący Zarządu Głównego
 7. Jan Oleksy – Mazowiecki Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Warszawie
 8. Tomasz Wilczek – Śląski Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Katowicach

 

 • Główny Sąd Koleżeński:
 1. Halina Sobala – Częstochowski Oddział Regionalny w Częstochowie – Przewodnicząca
 2. Tadeusz Frąckowiak – Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
 3. Lubomira Kozłowska – Pomorski Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Gdańsku
 4. Tadeusz Pruchnik – Podkarpacki Oddział Wojewódzki SITSpoż. w Rzeszowie
 5. Stanisław Wójcik – Radomski Oddział Regionalny SITSpoż. w Radomiu

 

 • Zarząd Główny:
 1. Marek Marzec – Prezes Zarządu Głównego
 2. Grażyna Rozbicka – Członek Zarządu Głównego

 

Przewodniczący Rady Krajowej

Bronisław Wesołowski

Zachęcamy również do lektury podsumowującej 75 lata działania Stowarzyszenia. Broszura „75 Lat SITSpoż.” jest do obejrzenia w wersji elektronicznej:

ZOBACZ TERAZ (PDF)