Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 111 gości 
 
 
Eksperci Zespołu Rzeczoznawców

 Stowarzyszenie Naukowo – Technicznego informuje, że nasi rzeczoznawcy legitymują się przygotowaniem zawodowym i odpowiednimi  uprawnieniami państwowymi (rzeczoznawcy majątkowi) i branżowymi. Mamy w swoim dorobku wiele opracowań, wykonywanych zarówno na zlecenia ministerstw, sądów, zakładów produkcyjnych, a także na zlecenia osób fizycznych.  

Zespół dysponuje rzeczoznawcami o następujących specjalnościach:

 • rzeczoznawcy majątkowi, posiadający uprawnienia państwowe ds. szacowania nieruchomości i  ruchomości,
 • inżynierowie geodeci,
 • inżynier specjalista od elektrowni
 • inżynierowie budownictwa lądowego,
 • inżynierowie mechanicy,
 • inżynier mechanizacji rolnictwa,
 • mechanik, technolog w specjalności obróbka metali skrawaniem,
 • inżynierowie włókiennicy,
 • inżynierowie konstruktorzy i architekci,
 • inżynierowie elektrycy, 
 • inżynierowie technologii rolniczej,
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu zbożowo - młynarskiego,
 • inżynierowie,technolodzy przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • inżynierowie mechanicy w specjalności maszyny i urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego  
 • inżynierowie, technolodzy przemysłu piwowarsko – słodowniczego,
 • inżynier mechanik w specjalności obrabiarki i technologia budowy maszyn, 
 • inżynier chemik oraz inżynier chemik ceramik ds. zakładów ceramiki budowlanej,
 • inżynier w specjalności – maszyny i technologia do przeróbki plastycznej w zakładach przemysłu materiałów budowlanych, szklarskiego i ceramicznego,
 • doktor inżynier, mechanik, w zakresie technologii i organizacji produkcji przemysłowej. Uprawnienia poświadczone tytułem Europejskiego Inżyniera Produktywności (Euro. Industr. Engineer.).

a także o unikalnej specjalności, jaką posiada nasz rzeczoznawca:

 • ekspert diamentów i gemmolog, szósty na liście fachowy członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, fachowy członek Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ekspertyzy diamentów, kamieni kolorowych, monet, złotnictwa, wykonujący operaty szacunkowe dotyczące wartości wyrobów jubilerskich.

Zapraszamy do zlecania ekspertyz. 

Specjalności rzeczoznawców branży spożywczej

 

Numer specjalności

Nazwa specjalności

1

2

I-10.1

Zagadnienia ogólnotechniczne

I-10.1.1.

Projektowanie zakładów przemysłu spożywczego

I-10.1.2.

Konstrukcja i projektowanie aparatury i urządzeń przemysłu spożywczego

I-10.1.3.

Eksploatacja maszyn i urządzeń oraz instalacje łącznie z automatyką i sterowaniem w przemyśle spożywczym

I-10.1.4.

Maszyny, urządzenia, aparaty oraz instalacje w zakresie wyceny i oceny ich przydatności w przemyśle spożywczym

I-10.1.5.

Urządzenia i instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.6.

Aparaty i instalacje chłodnicze w przemyśle spożywczym

I-10.1.7.

Gospodarka energetyczno – cieplna w przemyśle spożywczym

I-10.1.8.

Urządzenia sanitarne i gospodarka wodno – ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.9.

Ochrona środowiska w zakładach przemysłu spożywczego

I-10.1.10.

Opakowania hurtowe i detaliczne w przemyśle spożywczym

I-10.1.11.

Inżynieria aparatury przemysłu spożywczego

I-10.1.12.

Transport i magazynowanie surowców, półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym

I-10.1.13.

Obiekty i urządzenia w przemyśle cukrowniczym

I-10.2.

Technologia przemysłu spożywczego

I-10.2.1.

Przechowalnictwo płodów roślin okopowych

I-10.2.2.

Technologia i technika schładzania i zamrażania produktów spożywczych

I-10.2.3.

Technologia i technika przemysłu mięsnego

I-10.2.4.

Technologia i technika przemysłu przetwórstwa odpadów poubojowych w przemyśle mięsnym

I-10.2.5.

Technologia i technika przemysłu jajczarsko - drobiarskiego

I-10.2.6.

Technologia i technika przemysłu tłuszczowego

I-10.2.7.

Technologia i technika przemysłu zbożowo - młynarskiego

I-10.2.8.

Technologia i technika przemysłu piekarskiego i ciastkarskiego

I-10.2.9.

Technologia i technika przetwórstwa owocowo - warzywnego

I-10.2.10.

Technologia i technika przemysłu chłodniczego

I-10.2.11.

Technologia i technika przemysłu cukierniczego

I-10.2.12.

Technologia i technika produkcji cukru

I-10.2.13.

Technologia i technika wysłodków

I-10.2.14.

Technologia i technika przemysłu spirytusowego i drożdżowego

I-10.2.15.

Technologia i technika kwasów organicznych

I-10.2.16.

Technologia i technika przemysłu koncentratów spożywczych

I-10.2.17.

Technologia i technika przemysłu ziemniaczanego

I-10.2.18.

Technologia i technika przemysłu gorzelniczego i krochmalniczego

I-10.2.19.

Technologia i technika przemysłu piwowarsko - słodowniczego

I-10.2.20.

Technologia i technika przemysłu winiarskiego

I-10.2.21.

Technologia i technika przetwórstwa runa leśnego

I-10.2.22.

Technologia i technika przemysłu gastronomicznego

I-10.2.23.

Technologia i technika produkcji octu i musztardy

I-10.2.24.

Technologia i technika produkcji napojów bezalkoholowych

I-10.2.25.

Technologia i technika przemysłu wód mineralnych

I-10.2.26.

Technologia i technika przemysłu mleczarskiego

I-10.2.27.

Technologia i technika przemysłu paszowego

I-10.2.28.

Technologia i technika przemysłu zielarskiego

I-10.2.29.

Technologia i technika produkcji przemysłu tytoniowego

I-10.2.30.

Technologia i technika przemysłu rybnego

I-10.2.31.

Mikrobiologia przemysłu spożywczego, w tym cukrowniczego.

 

I-10.3.

 

 

Bioinżynieria i procesy biotechnologiczne w przemyśle spożywczym

I-10.4.

Towaroznawstwo i analizy jakościowe artykułów spożywczych

I-10.5.

Ekonomika i organizacja pracy

I-10.6.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia i higiena produkcji

I-10.7.

Normalizacja

I-10.8.

Informatyka i informacja

I-10.9.

Ochrona środowiska

I-10.10.

Ochrona przeciwpożarowa

I-10.11.

Badanie jakości

I-10.12.

Wynalazczość i racjonalizacja

I-10.13.

Gospodarka rolna, leśna i drzewnictwo

I-10.14.

Ocena ryzyka i szacowanie poniesionych strat

I-10.15.

Badanie rynku i opinii publicznej

I-10.16.

Rekultywacja i gospodarka odpadami

 

 

 

 
Ważne informacje dla biegłych sądowych i rzeczoznawców

W dniu 27.11.2010 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbył się I Kongres Nauk Sądowych (Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców). Celem Kongresu Nauk Sądowych było zaprezentowanie władzom i społeczeństwu (poprzez media) problemów ekspertów sądowych w Polsce.

 Uchwała I Kongresu Nauk Sądowych

 1. Uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych widzą konieczność pilnego podjęcia działań na rzecz podniesienia statusu prawnego biegłych i rzeczoznawców oraz konsolidacji środowiska polskich specjalistów.
 2. Uczestnicy Kongresu mając na względzie potrzebę utworzenia reprezentacji biegłych i rzeczoznawców, uznają za celowe powołanie związku organizacji eksperckich praz ogólnopolskiego stowarzyszenia biegłych.
 3. Uczestnicy Kongresu domagają się od Ministerstwa Sprawiedliwości szybkiego zakończenia przerwanych prac nad ustawą o biegłych sądowych.
 4. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że aktualny status prawny i finansowy biegłych i ekspertów w Polsce jest niezadowalający, odbiegający od standardów europejskich. Przepisy o wynagradzaniu biegłych powinny uwzględniać wysokie kwalifikacje biegłych i pracochłonność opiniowania oraz być jednakowe dla wszystkich ekspertów. Niezbędne jest także zapewnienie należytej ochrony prawnej biegłych, jako podmiotów działających na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
 5. Uczestnicy Kongresu widzą możliwość usprawnienia funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości i zmniejszenia kosztów jego działania przez należytą współpracę z biegłymi i reprezentującymi ich organizacjami. Uczestnicy Kongresu uznają za celowe cykliczne organizowanie kongresów biegłych i ekspertów dla realizacji wspólnych celów środowiska podmiotów Opiniujących oraz dalszego podnoszenia poziomu opiniowania.
 
Szkolenia pracowników – obowiązek czy potrzeba ?

Producentów żywności nie trzeba przekonywać o tym, że szkolenia personelu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemów jakości. Kodeks żywieniowy zaleca a ustawodawstwo Unii Europejskiej wymaga, aby w firmach branży spożywczej, które wdrażają lub utrzymują system zapewnienia jakości, szkoleniom poddawani byli nie tylko pracownicy szczebla podstawowego ale także kadra nadzorująca i pracownicy pionu technicznego.

Więcej…
 
Przykładowy moduł szkolenia pracowników Firmy REAL

 

Przykładowy moduł szkolenia pracowników Firmy REAL obsługowego w Nowym Sączu w  dniu 10.02.2010 r. 

 

Szkolenie odbyło się w środę, 10. lutego w Nowym Sączu w Zajeździe Rypsówka, przy ulicy Granicznej 95. Budynek oraz sala wykładowa oznakowane były wymaganymi posterami, a na stołach widoczne były materiały szkoleniowe oraz długopisy.

Przeprowadzono szkolenie pracowników Firmy REAL w zakresie określonych zachowań sprzedażowych. Zarówno trener jak i uczestnicy byli bardzo zaangażowani w proces, panowała bardzo dobra atmosfera. Każde wystąpienie uczestników było omawiane na zasadzie dyskusji, po czym następowało podsumowanie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Więcej…
 
Polagra - Tech

Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech to najważniejsze spotkanie branży w tej części Europy. To niepowtarzalna możliwość zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami i koncepcjami dla przemysłu spożywczego.

Tegoroczna edycja Salonu Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego odbyła się w dniach 13-16 września 2010 roku. Salon to propozycja dla firm chcących przedstawić ciekawą ofertę dla sektora spożywczego oraz włączyć się do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży. Wystawcy w najefektowniejszej formie chcą zaprezentować profesjonalnym odbiorcom maszyny, urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego.

Więcej…
 
Szkolenia pracowników firmy REAL - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

 Szkolenia w ramach „Ogólnopolskiego projektu rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy REAL - szkolenia ogólne” odbywają się w module dla trenerów  wewnętrznych oraz module szkolenia obsługowego. 

Szkolenie dla trenerów wewnętrznych trwa 2 dni. Podczas takich szkoleń wybrani pracownicy Real uczeni są, w jaki sposób przebiega proces szkolenia, a co za tym idzie, jakie metody należy zastosować, aby prowadzony przez trenera proces przyniósł spodziewane efekty w postaci nowych zachowań i wiadomości.

Każda grupa nauczana jest zgodnie z tym samym schematem i dlatego podczas każdego szkolenia w różnych miastach ćwiczone są te same elementy zachowań, dotyczące zasad obsługi klienta i poruszane podobne tematy.

Szkolenie obsługowe trwa jeden dzień i poświęcone jest zdobyciu przez pracowników podstawowych umiejętności: technik aktywnej sprzedaży, obsługi trudnego klienta, nauczaniu oczekiwanych przez firmę Real schematów zachowań na terenie supermarketu – począwszy od omawiania roli odpowiedniej obsługi w sklepie, poprzez podstawowe fundamenty obsługi klienta, efektywne komunikowanie się, aż do sposobu reagowania w sytuacjach trudnych.

Szkolenie obsługowe prowadzone jest zarówno dla trenerów wewnętrznych jak i przez trenerów wewnętrznych – dla kolegów z ich marketów.

Zgodnie z planem, od lutego do końca maja przeprowadzono 35 szkoleń trenerskich oraz 32 szkolenia obsługowe przez trenerów wewnętrznych.

Więcej…
 
Wdrożenia i doradztwo

Oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc doradczą i szkoleniową przy wdrażaniu i utrzymaniu oraz doskonaleniu w Państwa przedsiębiorstwie: 

 • Systemu HACCP
 • IFS
 • IFS Logistic
 • ISO 22000:2006

Zależy nam na profesjonalnej obsłudze Państwa zleceń, dlatego zawsze rzetelnie przygotowujemy się do naszych działań. 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 10