Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
 
 
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż

W dniach 21 - 22 października 2011 r. odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Zjazd został zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego w celu przeprowadzenia nowelizacji Statutu SITSpoż. W Zjeździe uczestniczyło 21 delegatów oraz kilku przewodniczących niektórych oddziałów terenowych, niebędących delegatami.

 

Obradami Zjazdu kierowało Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

1.  Prof. Stanisław Tyszkiewicz -    Przewodniczący Prezydium

2.  Elżbietę Polak                         -    zastępca Przewodniczącego Prezydium

3.  Jerzy Salwowski                    -     zastępca Przewodniczącego Prezydium

4.  Ewa Michura                          -     sekretarz Prezydium

5.  Celina Nierodkiewicz             -      sekretarz Prezydium  

 

Przyjęty porządek obrad Nadzwyczajnego Zjazdu przedstawiał się następująco:

1.   Czynności porządkowe (zatwierdzenie regulaminu Zjazdu, wybór komisji
       regulaminowych),

2.   Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu

3.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Zarządu Głównego

4.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Krajowej

5.   Podjecie uchwały w przedmiocie wyboru członków Głównego Sądu
      Koleżeńskiego

6.   Zamknięcie Zjazdu

 

W wyniku owocnych obrad opracowano znowelizowaną wersję Statutu oraz wybrano nowe władze SITSpoż. Wszystkie proponowane zmiany zgłoszone zostały do Krajowego Rejestru Sądowego i wejdą w życie z chwilą zarejestrowania ich przez KRS.

 

Zapraszamy do galerii fotograficznej!

 

 

 

 

 

 

 

 
projekt zrealizowany!

Stowarzyszenie SITSpoż informuje o zakończeniu projektu: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy Real – szkolenia ogólne”, który był realizowany od 01.11.2009 do 31.10.2011. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 2.1.1.

 W trakcie tego 2 letniego projektu partnerskiego firmy REAL i Stowarzyszenia SITSpoż w szkoleniach udział wzięło 9.500 uczestników, przy czym część z nich brała udział w więcej niż jednym szkoleniu. To ok. 1000 uczestników więcej niż zakładano.

Na 9.500 uczestników składało się ok.:

1.      4.800 uczestników szkoleń stacjonarnych (tzn. prowadzonych w marketach lub ośrodkach szkoleniowych) biorących udział w 280 szkoleniach, co tworzyło 430 dni szkoleniowych, czyli  3.450 godzin szkoleniowych

2.      4.700 uczestników szkolenia e-learningowego

 

1.   Trzon projektu stanowiły szkolenia w ramach Akademii Obsługi Klienta (93% szkoleń stacjonarnych), tj.:

A.     Szkolenia trenerów wewnętrznych, w czasie których kierownicy i doświadczeni pracownicy liniowi marketów przygotowywali się do pełnienia roli trenerów wewnętrznych, m.in.:

 - jak fachowo i skutecznie szkolić współpracowników,

 - jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń,

 - jak powinna wyglądać Obsługa Klienta w REAL.

 B.      Szkolenia z Obsługi Klienta - dla pracowników marketów mających kontakt z Klientami. W czasie tych szkoleń trenerzy wewnętrzni mieli możliwość prowadzenia ich fragmentów z pomocą trenera zewnętrznego. Była to okazja, żeby przećwiczyć nowe umiejętności i umocnić swój autorytet jako trenera wewnętrznego.

 Powyższe 2 rodzaje szkoleń stanowiły 70% wszystkich szkoleń stacjonarnych. Kolejnym etapem dla trenerów wewnętrznych, już poza projektem EFS, było i jest samodzielne prowadzenie szkoleń wewnętrznych w markecie.

 C.     Prawo konsumenckie i obsługa reklamacji

 D.     Rozpoznawanie fałszywych znaków pieniężnych

 E.      System HACCP i zapewnienie identyfikowalności towarów

 Pozostałe 7% szkoleń to m.in. Warsztaty MS Office dla pracowników marketów 45+.

 

2.   Szkolenia e-learningowe. W ramach projektu była przygotowana platforma e-learningowa i pierwsze szkolenie: "System HACCP 2011" - również w ramach Akademii Obsługi Klienta. Szkolenie to ukończyło i zaliczyło ok. 4.700 pracowników REAL. Sam e-learning jest dobrze oceniany przez pracowników (jak wykazuje ankieta wypełniana na koniec szkolenia), a platforma - jako wartość dodana projektu - będzie służyć kolejnym szkoleniom e-learningowym. Jednym z największych wyzwań w projekcie było wdrożenie tej metody nauczania.

 
Konferencja 18.10.2011 r.

W dniu 18 października 2011 r. odbyła się Konferencja podsumowująca: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy Real – szkolenia ogólne” Konferencja zorganizowana przez SITSpoż miała miejsce w Hotelu INTERCONTINENTAL przy ul. Emilii Plater 49 i miała na celu prezentację rezultatów uzyskanych w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wraz z „REAL Sp. z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt był skierowany do pracowników REAL,- Programem objętych zostało 54 markety na terenie kraju oraz pracownicy Biura Głównego. Projekt zakładał przeszkolenie ok. 8800 pracowników firmy REAL,- Celem było podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników REAL,- na rzecz polepszenia jakości obsługi klientów i bezpiecznego obrotu żywnością.

W Konferencji wzięli udział ze strony SITSpoż m. in.: Przewodniczący Zarządu Głównego Pan Andrzej Borys, Sekretarz Generalny Pan Bronisław Wesołowski, Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego  Pan Stanisław Tyszkiewicz.

Firmę REAL,- reprezentowali m. in.: Członek Zarządu ds. Personalnych Pan Tomasz Kiewisz oraz Pani Magdalena Molenda - Dyrektor Pionu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Firmę e-learningową reprezentował Pan Piotr Drac - Wiceprezes Zarządu Way2Learn Sp. z o.o.

Obecni byli także dziennikarze i redaktorzy naczelni czasopism branżowych przemysłu spożywczego i innych gazet.

Po przywitaniu zaproszonych gości przez prowadzącego konferencję Sekretarza Generalnego SITSpoż Pana Bronisława Wesołowskiego odbyła się prezentacja rezultatów uzyskanych w ramach projektu. Wielu uczestników następnie wzięło udział w dyskusji. Za zakończenie konferencji uczestnicy spotkali się na lunchu.

      

       

 

      

  

     

 

 

 

 
Ogólnopolski program szkoleniowy dla pracowników firmy real,-

   Miło jest nam Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż) wraz z REAL,- realizuje projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zamkniętego: „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne” odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.01-00-582/09.

 Ogólne informacje dotyczące projektu Projekt „Ogólnopolski projekt rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników firmy real,- -szkolenia ogólne.” jest projektem szkoleniowym przeznaczonym dla pracowników firmy Real.
Potrzeba realizacji projektu wynika z:

  1.  strategii rozwoju przedsiębiorstwa – której istotnym punktem jest ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji posiadanych zasobów ludzkich oraz dążenie do stworzenia efektywnego systemu szkoleń wewnętrznych. Strategia zakłada również ułatwianie rozwoju i kariery pracownikom powyżej 45 lat
  2. przeprowadzonych w 2008 badań diagnozujących problemy w sferze kadrowej, którymi objęty był cały personel firmy. Na podstawie zabranych danych Dział Szkoleń Real opracował Diagnozę Potrzeb Szkoleniowych oraz dokonał Analizy Wykonalności planowanych Działań Szkoleniowo - Doradczych na lata 2009-2011.

 Podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich pracowników Real na rzecz polepszenia jakości obsługi klientów i bezpiecznego obrotu żywnością. Projekt jest skierowany do pracowników Real z 54 marketów na terenie kraju oraz pracowników Biura Głównego. Szkolenia będą prowadzone w całym kraju. Rozkład uczestników w podziale na woj. wynosi od 1,64 % z woj. podkarpackiego do 21,87 % z woj. śląskiego. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 8803 pracowników firmy Real

Cele szczegółowe:

  • podniesienie wiedzy personelu podstawowego w zakresie: systemu HACCP postępowania gwarancyjnego, rozpoznawania znaków pieniężnych.
  • zdobycie przez pracowników podstawowych umiejętności: obsługi trudnego klienta, technik aktywnej sprzedaży, obsługi MS OFFICE.
  • podniesienie wiedzy kierowników na temat zarządzania wiekiem, personelem i sprzedażą w firmie, badań i analiz marketingowych, obsługi programów komputerowych, HACCP i towaroznawstwa
  • zdobycie przez kierowników umiejętności w zakresie sztuki prezentacji i wystąpień publicznych w języku polskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z podwładnymi) jak i w angielskim (niezbędne do prowadzenia spotkań z przełożonymi) zarządzania personelem (niezbędne do skutecznego zarządzania podwładnymi w kontekście minimalizacji konfliktów i maksymalizacji efektów oraz planowania ścieżek rozwoju)
  • wdrożenie - Strategii Zarządzania Wiekiem w Real

www.europa.eu.int : www.efs.gov.pl : www.parp.gov.pl :www.real.pl

 

Więcej…
 
Konferencja w dniu 20.10.2011 r.

        W dniu 20.10.2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodo wej ”.  Wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.
Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej programem: 

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.
- Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce
- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko
- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności
Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.
- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego

Panel dyskusyjny:

Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce

Poniżej galeria fotograficzna.

    

            

           

           

          

   

       

 W dniu 20.10.2011 r. odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej”. Konferencję „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej” przeprowadzono w dniu 20 października 2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie; wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.   

Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej prog

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.                                  

- Andrzej Kowalski –  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  ŻywnościowejDylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producen

Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.         

- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmiński

       

Panel dyskusyjny:

 

 „Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce”     

 

Poniżej galeria fotograficzna.

 

W dniu 20.10.2011 r. odbyła się konferencja n.t.: „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej”. Konferencję „Rola i znaczenie sektora produkcji żywności w gospodarce narodowej” przeprowadzono w dniu 20 października 2011 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie; wzięło w niej udział 150 zaproszonych gości. Wśród uczestników byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, producentów, naukowców, osób z otoczenia biznesu żywnościowego.   

Konferencja obejmowała tematykę zgodnie z podanym poniżej programem:

Ekonomiczna funkcja gospodarki żywnościowej na tle gospodarki krajowej – rola i znaczenie.                                  

- Andrzej Kowalski –  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki  Żywnościowej

Dylematy bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności żywności w Polsce

- Stanisław Zięba – ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Zrównoważony rozwój w łańcuchu żywnościowym i jego wpływ na środowisko

- Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności

Społeczna odpowiedzialność biznesu żywnościowego – luksus czy konieczność.         

- Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego

       

Panel dyskusyjny:

 

 „Jak wzmacniać rolę i wspierać rozwój Gospodarki Żywnościowej w Polsce”     

 

Poniżej galeria fotograficzna.

 

 
Posiedzenie Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników w siedzibie SITSpoż

W dniu 13 kwietnia w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników.

Podczas posiedzenia omówione zostały między innymi następujące zagadnienia:

1.     Aktualna sytuacja na rynku zboża, mąki i pieczywa ze szczególnym uwzględnieniem zmian cenowych niezależnych od producentów pieczywa. Zła polityka informacyjna dla społeczeństwa w tym obszarze oraz niewydolność krajowego systemu stabilizacji cen np. działania Agencji Rynku Rolnego i państwowej firmy „Elewarr”

2.     Konkurencyjność w branży, w aktualnej sytuacji rynkowej. Niemrawość organów kontrolnych państwa w zakresie nadzoru nad wielkością i jakością produkcji pochodzącej z tzw. szarej strefy. Straty budżetu państwa z tytułu działania szarej strefy milcząco akceptowane przez powołane do tego organy tj. Inspekcje oraz kontroli skarbowej szacowane są na kilka miliardów złotych rocznie. Do tego dochodzi zagrożenie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym wyrobów pochodzących z tego nielegalnego obszaru.

3.    Promocji tego działu Gospodarki ze środków Unii Europejskiej oraz krajowego funduszu promocji dla tej branży utworzonego przy Agencji Rynku Rolnego.

Bardzo krytycznie odniesiono się do kierunków wydatkowania środków finansowych, za które ostatecznie płaci końcowy konsument w cenie wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Jedną z głównych przyczyn uznano brak zgody Ministra Rolnictwa na powołanie chociaż jednego reprezentanta branży do Komitetu Zarządzającego, pomimo iż 80% mąki trafia do tej branży.

Bardzo owocna była wymiana poglądów na powyższe tematy z byłym Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a obecnie posłem w Parlamencie Europejskim Panem Wojciechem OLENICZAKIEM.  W sposób bardzo rzeczowy i profesjonalny ustosunkował się do wielu problemów poruszonych przez członków Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników. W konkluzji swojej wypowiedzi przedstawił problem promocji ze środków Unii Europejskiej wyrobów piekarskich i cukierniczych.  W wyniku prośby Przewodniczącego Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników Pana Maciej MIELCZARSKIEGO odbył rundę rozmów w tym temacie z osobami decyzyjnymi w Parlamencie Europejskim. Poinformował, iż jest pełna przychylność dla tej inicjatywy. Obiecał dalsze osobiste zaangażowanie w ostatecznym pozytywnym rozwiązaniu tego tak istotnego problemu dla branży piekarsko – cukierniczej.

Bronisław Wesołowski

Od lewej stoją: Tadeusz Grzęda Stowarzyszenie Piekarzy Polskich; Maciej Mielczarski Przewodniczący Krajowej Rady Piekarzy i Cukierników; Kazimierz Będkowski Krajowy Związek Rewizyjny „SPOŁEM”, Czesław Dojutrek Przewodniczący Krajowego Forum  Piekarstwa i Cukiernictwa przy SITSpoż; Bronisław Wesołowski Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITSpoż; Janusz Kazimierczuk Prezes Stowarzyszenia Piekarzy Polskich; Wojciech Olejniczak Poseł w Parlamencie Europejskim, Henryk Dolecki Krajowy Związek Rewizyjny "SAMOPOMOC CHŁOPSKA”.

 
Stan zaawansowania projektu REAL na koniec pierwszego półrocza 2011 roku

Szkolenia realizowane w ramach projektu REAL – oprócz podniesienia umiejętności zawodowych pracowników – mają również na celu zbudowanie w załodze firmy poczucia własnej, ważnej roli w procesie sprzedaży i kreowania zysku.

Szkolenia pracowników firmy REAL realizowane w ramach projektu mają formę i przebieg taki sam w każdym markecie na terenie Polski. Potwierdzeniem tego stanu są prowadzone systematycznie wizytacje szkoleń w marketach.

 

Działania szkoleniowe trwają od stycznia 2010 roku i są już na etapie finalizowania, gdyż ostatnie szkolenia zaplanowane są na wrzesień 2011.

 

W stosunku do roku 2010, kiedy prowadzone były szkolenia:

-   dla trenerów wewnętrznych

-   z zakresu prawa konsumenckiego i obsługi reklamacji

-   z zakresu rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych

-   z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie

 

w roku 2011 oprócz powyższych, dodatkowo prowadzone są szkolenia

-   z zakresu sztuki prezentacji i wystąpień publicznych

-   z zakresu języka angielskiego w prezentacjach

-   z zakresu systemu HACCP dla różnych działów marketów REAL

 

a także, we wszystkich 54 marketach REAL systematycznie postępują szkolenia e-learningowe z zakresu systemu HACCP. Szkolenia te różnią się sposobem prowadzenia szkolenia w stosunku do szkoleń stacjonarnych z trenerami, którzy wykładają treść, a zebrana grupa uczestników słucha wykładu.

E-learning polega na tym, że każdy pracownik, który został oddelegowany do takiego szkolenia, w czasie odpowiednim dla siebie siada przed ekranem komputera i samodzielnie zalicza poszczególne wymagane całostki szkoleniowe. Komputerowy program szkoleniowy został przygotowany specjalnie pod potrzeby marketów REAL, a przykłady zawarte w programie bazują na sytuacjach rzeczywistych, mających miejsce w marketach. Ukończenie takiego szkolenia wymaga od pracownika zarówno pełnego zaangażowania się w przekaz płynący z ekranu jak i słuchania ze zrozumieniem, gdyż wymogiem zakończenia kursu jest zaliczenie losowego testu końcowego, także rozwiązywanego na ekranie komputera. Pracownicy, którzy nie zaliczyli za pierwszym razem, mają możliwość zaliczania testu końcowego aż do momentu zdania.

 

Do tej pory w ramach projektu zrealizowano

317 szkoleń stacjonarnych, w których wzięło udział 5347 pracowników firmy REAL

1449 szkoleń e-learningowych (1 szkolenie to 1 osoba)

 

Na ten moment spełniony jest już wymóg osobowy szkoleń stacjonarnych (wskaźnik procentowy liczby uczestników wynosi 111%). Szkolenia e-learningowe, które rozpoczęły się później, także niedługo osiągną taki wskaźnik.

  

Podczas szkoleń stacjonarnych zwykle panuje bardzo dobra atmosfera, którą współtworzą kompetentni trenerzy, bardzo zaangażowani uczestnicy oraz zawsze widoczne, bardzo przyjazne układy koleżeńskie w obrębie marketów firmy.

Uczestnicy szkoleń e-learningowych natomiast podkreślają swoje zadowolenie z powodu możliwości samodzielnego sterowania szybkością przebiegu szkolenia oraz z możliwości powrotu w dowolnym momencie do treści wcześniejszej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10