Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
EKSPERTYZY Elaboraty odszkodowawcze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Rawa   
środa, 29 grudnia 2010 00:00

EKSPERTYZY

Elaboraty odszkodowawcze

Wywłaszczenia lub obejmowanie przedsiębiorstw przymusowym zarządem państwowym (co również prowadziło do nacjonalizacji i wywłaszczenia) miało miejsce w latach 50 - tych i było przeprowadzane przez ówczesne władze na ogół z naruszeniem obowiązującego prawa. Jeżeli organy administracji państwowej (czyli odpowiednie ministerstwa) stwierdziły naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji o wywłaszczeniu, dawnym właścicielom przysługuje roszczenie o PEŁNE (wraz z utraconymi korzyściami) odszkodowanie. Roszczenie o odszkodowanie przysługuje w tym przypadku zarówno osobom, które otrzymały zwrot nieruchomości, jak i tym, którzy w wyniku nieodwracalnych zmian stanu prawnego zwrotu nieruchomości nie otrzymały. Czyli – w każdym wypadku, kiedy właściciele ponieśli szkodę. Wysokość odszkodowania (czyli wielkość poniesionej szkody) jest szacowana jako suma wszystkich strat poniesionych przez właścicieli, a więc zarówno strat w gruncie, budynkach i budowlach, jak i strat w maszynach i urządzeniach przedsiębiorstwa, oraz w surowcach, a także wartość utraconych korzyści. Tak obliczona suma strat stanowi „pełną szkodę”, której wysokość jest podstawą do obliczenia należnego odszkodowania. Obliczenia poniesionych strat wykonuje się według cen dzisiejszych, ale według stanu utraconych budynków, maszyn i urządzeń z daty wywłaszczenia.

Zespół Rzeczoznawców SITSpoż. w Warszawie ma w swoim dorobku wiele opracowań z wyżej opisanej tematyki, wykonywanych zarówno na zlecenie Ministerstw (jako organów administracji państwowej, które stwierdziły nieważność decyzji nacjonalizacyjnej, jak i na zlecenie osób fizycznych, które poniosły straty w wyniku bezprawnej nacjonalizacji, czyli – na zlecenie dawnych właścicieli przedsiębiorstw, oraz ich spadkobierców. Opracowania Zespołu, po przewidzianym przepisami prawa postępowaniu, stają się podstawą wypłat odszkodowań dokonywanych przez Skarb Państwa osobom poszkodowanym. Tych wypłat było bardzo wiele i jest to miarą osiągnięć Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

Poprawiony: środa, 29 grudnia 2010 09:41