Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Józef JANICKI (1904 - 1980)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Józef Janicki ukończył w 1929 roku studia wyższe na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Jego działalność naukowa miała szczególne znaczenie dla nauki polskiej i szkolnictwa akademickiego w zakresie technologii żywności, związana była przy tym głównie z poznańskim środowiskiem naukowym. Będąc jeszcze studentem nawiązał już w 1927 r. współpracę z Katedrą Technologii Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego, a do 1939 r. opublikował 34 rozprawy w czasopismach krajowych i zagranicznych. Główny rozwój Jego działalności naukowo-badawczej, nauczycielskiej i organizacyjnej nastąpił jednak w okresie powojennym. Zainicjował liczne badania zespołowe wchodzące w zakres różnych dyscyplin związanych z żywnością. Szczególnie efektywne osiągnięcia tych badań dotyczyły m.in. chemii i biosyntezy witamin (w tym zwłaszcza witamin grupy B) oraz chemii białek zwierząt. Uzyskane przez zespół pod Jego kierunkiem, doświadczenia zostały wykorzystane do rozwinięcia technologii biosyntezy preparatów białkowo-witaminowych dla potrzeb żywienia zwierząt przy wykorzystaniu produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Rozwinięte także zostały badania nad biosyntezą beta-karotenu oraz nad występowaniem, identyfikacją, chemiczną modyfikacją i funkcjami otrzymywanych w ten sposób form tokoferoli. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nauki o żywności w Polsce, członek rzeczywisty PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, w Oddziale PAN w Poznaniu utworzył Komisję Nauki o Żywności. Doprowadził do utworzenia Wydziału Technologii Żywności AR w Poznaniu i był jego pierwszym dziekanem. Jego dorobek naukowy obejmuje 273 publikacje, kilkadziesiąt opracowań wykonanych dla potrzeb gospodarki narodowej oraz liczne patenty i wdrożenia. Stworzony przez Niego poznański ośrodek naukowy w zakresie technologii żywności był organizatorem wielu naukowych imprez krajowych i zagranicznych. Pod Jego bezpośrednim lub pośrednim kierunkiem stopnie magistra i inżyniera uzyskało kilkaset osób. Wśród Jego uczniów było dwóch członków PAN, 17 profesorów i 10 docentów, zatrudnionych w szkolnictwie wyższym, w instytutach naukowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu. Był aktywnym członkiem licznych naukowych towarzystw międzynarodowych: Międzynarodowego Towarzystwa Badań w zakresie Żywności i Żywienia, Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej, a w Międzynarodowym Stowarzyszeniu dla Chemii Zbóż pełnił funkcję przewodniczącego grupy roboczej ds. oznaczeń witamin. Jeden z członków Đ założycieli SITSpoż. i jego aktywny działacz, m.in. był organizatorem i pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Poznaniu (1946Đ1950). W okresie 1950Đ1954 był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie OW SITSpoż. w Poznaniu. Wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi.