Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz JANAS (1926 - 2004)
Kontakt

Informacje: Kol. inż. Eugeniusz Janas rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i ukończył je w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie w 1953 roku uzyskując tytuł inżyniera przetwórstwa mleczarskiego. W tymże roku rozpoczął pracę zawodową w Powiatowym Zakładzie Mleczarskim w Opocznie na stanowisku kierownika produkcji, a następnie został służbowo przeniesiony do Okręgowego Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Zielonej Górze, gdzie kolejno pełnił funkcje: starszego inspektora w Dziale Kontroli Technicznej (1953Đ1955), następnie kierownika Zakładu Mleczarskiego w Witnicy i Lubsku (1955Đ1961), a potem od 1961 r. aż do przejścia na emeryturę pracował w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Okręgowym Oddziale w Zielonej Górze na stanowisku Naczelnika Wydziału Kontroli Jakości. W czasie długoletniej pracy zawodowej przyczynił się do technicznego i produkcyjnego rozwoju przemysłu mleczarskiego na Ziemi Lubuskiej. Członek SITSpoż. od 1953 roku, pełnił wiele funkcji w Stowarzyszeniu, był m.in. sekretarzem i przewodniczącym Koła Międzyzakładowego przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich w Zielonej Górze. Od 1965 roku przez kilkadziesiąt lat aktywnie pracował w Zarządzie OW SITSpoż. w Zielonej Górze, gdzie był członkiem, wiceprzewodniczącym i od 1983 roku sekretarzem OW. W 1967 r. zorganizował przy tut. Oddziale SITSpoż. Grupę Rzeczoznawców pełniąc przez szereg lat społecznie funkcję Kierownika Grupy. W ramach Grupy Rzeczoznawców opracował kilkadziesiąt ekspertyz i projektów technologiczno-technicznych, które w sposób wyraźny i znaczący przyczyniły się do rozwoju przemysłu spożywczego na terenie województwa zielonogórskiego. Za wyniki osiągnięte w pracy zawodowej i społecznej otrzymał m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą i Srebrną Odznakę NOT, Honorową Odznakę, Medale 40-lecia i 50-lecia SITSpoż., Godność Zasłużonego Seniora SITSpoż., Odznakę ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu?, Medal 100 Lat Polskiej Spółdzielczości Mleczarskiej i Odznakę za Zasługi dla rozwoju woj. zielonogórskiego. Kol. Janas w czasie wojny wstąpił do organizującego się na terenie ZSRR Wojska Polskiego. Po przeszkoleniu wojskowym brał czynny udział w zdobywaniu Warszawy, w forsowaniu Odry i Nysy, aż do zakończenia działań wojennych z Niemcami hitlerowskimi. Za swą postawę na froncie otrzymał szereg odznaczeń bojowych m.in. Medale: Za Warszawę, Zwycięstwo i Wolność, Za Odrę, Nysę i Bałtyk. Za udział w Walkach o Berlin, Medal Rodła oraz Odznakę Grunwaldzką. Był Weteranem Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W 2002 roku otrzymał Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia