Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Witold FERCHMIN (1901 - 1999)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Witold Ferchmin urodził się w Kijowie, jako wnuk powstańca styczniowego, wysiedlonego przez władze carskie w 1864 r. z Kongresówki. W 1921 r. z Orła nad Oką wraca jako repatriant do Polski i rozpoczyna pracę w przemyśle spirytusowym w firmie Akwawit S.A. w Poznaniu. Jednocześnie odbywa studia wyższe na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W firmie Akwawit S.A. był początkowo kierownikiem laboratorium, od 1929 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego, a w latach 1933Đ1939 był jej dyrektorem technicznym. W związku z przewidywaną wojną, w 1938 roku, wyjechał służbowo do Francji w celu zapoznania się z technologią i aparaturą do produkcji spirytusu bezwodnego na cele napędowe, lecz wybuch wojny przeszkodził w realizacji zamierzonej budowy oddziału odwadniania spirytusu. Jako porucznik rezerwy brał udział w kampanii wrześniowej, a w czasie okupacji pracował w zakładach spirytusowych w Poznaniu. Brał udział w ruchu oporu. W 1945 r. po zakończeniu walk o Poznań otrzymał pełnomocnictwa do zabezpieczenia mienia firmy Akwawit, a następnie objął kierownictwo wydziału technicznego Delegatury PMS oraz stanowisko dyrektora rektyfikacji w Poznaniu. W okresie 1949Đ1971, tj. ponad 20 lat, był dyrektorem technicznym Poznańskich Zakładów PMS. Po przejściu na emeryturę nadal pracował w Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego jako specjalista ds. technologii rektyfikacji spirytusu (1972Đ1988). Wniósł istotny wkład w rozwój i unowocześnienie przemysłu spirytusowego, m.in. przez opracowywanie norm, instrukcji technologicznych oraz zasad organizacji tej branży przemysłu. Przenosił do polskiego przemysłu spirytusowego osiągnięcia techniczne innych krajów, m.in. Anglii, Czechosłowacji, Francji i ZSRR; dotyczyło to zwłaszcza produkcji wódek eksportowych, wdrażania systemu automatycznego sterowania procesem rektyfikacji spirytusu itp. Autor 20 wniosków racjonalizatorskich i dwu wynalazków. Członek SITSpoż. od 1946 r. pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Zarządzie OW w Poznaniu i w Zarządzie Głównym w Warszawie. W latach 1969Đ1972 był przewodniczącym Zarządu Oddziału SITSpoż. w Poznaniu, od 1975 roku przez wiele lat członkiem Rady Głównej NOT, członkiem Zarządu Oddziału NOT w Poznaniu, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia itp. Od 1915 r. członek harcerstwa polskiego, któremu był zawsze wierny (został mianowany harcmistrzem i był członkiem Komisji Historycznej Wielkopolskiej Chorągwi Harcerskiej). Przez wiele lat (1923Đ1988) był m.in. członkiem, a potem prezesem, następnie honorowym prezesem Chóru Męskiego ?ECHO? w Poznaniu. Za wieloletnią pracę zawodową i społeczną wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. Godność Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1978 roku.