Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stanisław BUJAK (1914 - 2003)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr Stanisław Bujak rozpoczął w 1936 roku studia wyższe na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dokończył je po wojnie w Katedrze Technologii Przemysłów Rolnych i Mikrobiologii ww. uczelni w 1947 roku uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa i magistra nauk agrotechnicznych. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych (1951), a w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie został docentem (1955), profesorem nadzwyczajnym (1963) i profesorem zwyczajnym (1973). Doktor honoris causa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1988), Akademii Rolniczej w Poznaniu (1989) i Akademii Rolniczej w Lublinie (1989). Pracę zawodową, rozpoczętą w 1947 roku w Drożdżowni i Gorzelni Lublin na stanowisku kierownika laboratorium kontynuował następnie przez kilka dziesięcioleci w wyższych uczelniach Lublina: w UMCS (1947Đ1955) i w WSR (AR) (1956Đ1984). W szczególności w Wyższej Szkole Rolniczej (Akademii Rolniczej) pełnił funkcje m.in. kierownika katedry, prodziekana (1958Đ1960) i dziekana (1960Đ1962) Wydziału Rolniczego, prorektora ds. nauki (1962Đ1965), a następnie dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Rolnej (1975Đ1980). Na uczelniach lubelskich: Akademii Rolniczej (Wydziały Rolniczy, Techniki Rolniczej, Ogrodniczy i Zootechniczny), UMCS (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi) oraz WSI (Instytut Technologii i Eksploatacji Maszyn) prowadził wykłady z następujących przedmiotów: szczegółowa technologia przemysłów rolnych, technologia rolna, towaroznawstwo i przechowalnictwo produktów rolnych, biotechnologia kwasów spożywczych, przechowalnictwo owoców i warzyw, przydatność owoców i warzyw do przetwórstwa, technologia ogólna, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, mikrobiologia ogólna i przemysłowa. Opublikował ok. 100 prac naukowych, autor 2 patentów i 15 ekspertyz. Jego prace badawcze dotyczyły m.in. biosyntezy białka paszowego, enzymów pektolitycznych i enzymów celulolitycznych. W szczególności do Jego osiągnięć i zainteresowań naukowych należały badania uzdolnień drożdży winiarskich w zakresie ubocznych produktów fermentacji, optymalizacja biosyntezy białka paszowego z ubocznych produktów przemysłu spożywczego, wzbogacanie kiszonek ziemniaczanych w witaminę B12, hydrolizy substratów lignino-celulozowych i in. Ponadto stworzył kolekcję drożdży i grzybów liczącą ponad 300 szczepów. Był promotorem kilkunastu prac doktorskich, kierował ok.200 pracami magisterskimi. Był członkiem (i członkiem honorowym) licznych organizacji i rad naukowych m.in. był wieloletnim (1969Đ1986) członkiem Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN i jego przewodniczącym (1984Đ1986) oraz członkiem honorowym (1984), członkiem Komitetu Biotechnologii PAN (1985Đ1993), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 1950 r.), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1963 r.) i in. Członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego (1966Đ1986) i jej przewodniczący (1984Đ1986), członek Rady Naukowej Instytutu Antybiotyków (1967Đ1971) i in. Był też członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (1973Đ1976) a także Rady Naukowej przy Ministrze Przemysłu Spożywczego i Skupu. Członek Kolegium Redakcyjnego ?Przemysłu Rolnego? (1959Đ1963) oraz członek Rad Programowych ?Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego? (od 1965) i Acta Alimentaria Polonica (1984Đ1990). Członek SITSpoż. od 1947 roku, był członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, a w latach 1980Đ1986 członkiem Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia. W ciągu ponad 50-letniej społecznej pracy w SITSpoż. był członkiem wielu różnych Komisji przy Zarządzie OW w Lublinie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej uhonorowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, wieloma Medalami (Polskiej Akademii Nauk: im. M. Oczapowskiego oraz za zasługi dla rozwoju nauki polskiej, Medalem (Odznaką) za zasługi dla AR Wrocław, ART. Olsztyn, Politechniki Łódzkiej i SGGW oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów), licznymi odznakami (Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego, Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Zasłużony dla m. Lublina oraz dla Lubelszczyzny), Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką oraz Medalami 40-lecia i 50-lecia SITSpoż. i in. Zasłużony Nauczyciel PRL, laureat 3 nagród naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kol. Bujak od 1940 r. był kombatantem, podchorążym ZWZ-AK, działającym na terenie Podlasia, odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej i Odznaką ?Akcja Burza?. W 1998 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność Đ Członkostwo Honorowe.