Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Bolesław BACHMAN (1911 - 2002)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. Bolesław Bachman, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej, od 1936 r. był m.in. asystentem w Katedrze Technologii Rolnej tej uczelni. Brał udział w walkach z Niemcami we wrześniu 1939 r., kończąc kampanię w łagrze NKWD w rejonie Wołogdy. Następnie, w czasie wojny pracował we Lwowie m.in. jako specjalista Đ technolog w przemyśle gorzelniczym oraz jako wykładowca w chemicznej szkole zawodowej z polskim językiem nauczania. Specjalizował się w technologii przemysłu fermentacyjnego. Po odzyskaniu niepodległości, w 1945 r. podjął pracę zawodową początkowo w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Łodzi, a dwa lata później wrócił do pracy naukowo-dydaktycznej jako adiunkt, a następnie wykładowca i kierownik Zakładu Technologii Przemysłu Fermentacyjnego w WSGW w Łodzi. W 1950 r. współtworzy Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej i zostaje tam kierownikiem Katedry Technologii Fermentacji. W 1966 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Przez trzy kadencje był dziekanem lub prodziekanem Wydziału Chemii Spożywczej PŁ. Znakomity dydaktyk, promotor ponad 300 prac magisterskich i 11 prac doktorskich. Dzięki swej pracy i inicjatywie oraz nieprzeciętnym uzdolnieniom organizacyjnym wydatnie przyczynił się do rozwoju kierowanych przez Niego placówek naukowych, a w szczególności Zakładu Technologii Spirytusu i Drożdży. Jeden z najwybitniejszych w kraju specjalistów w zakresie chemii i technologii przemysłu fermentacyjnego. Autor i współautor trzech podręczników i skryptów akademickich oraz kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, referowanych także na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wiele Jego prac znalazło praktyczne wykorzystanie w przemyśle, m.in. w zakresie oczyszczania gliceryny fermentacyjnej, optymalizacji procesu suszenia drożdży piekarskich, doboru antykorozyjnych powłok zbiorników dla przemysłu fermentacyjnego itp. Aktywnie pracował w licznych Komitetach i Radach Naukowych, m.in. w Komitecie Technologii i Chemii Żywności PAN, w Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (1960Đ1968), członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego, w ciągu 20 lat przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Programowej czasopisma ?Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny?. W 1946 r. członek-założyciel Łódzkiego Oddziału SITSpoż. Od 1948 r. członek Komisji Rewizyjnej SITSpoż., wiceprezes Zarządu Głównego (1957Đ1959), a w następnych latach m.in. członek Rady Głównej NOT, wiceprzewodniczący Komitetu NOT ds. Gospodarki Żywnościowej oraz Rady Prasy Technicznej NOT, Przewodniczący Komitetu ds. Gospodarki Żywnościowej przy Łódzkiej Federacji SNT NOT, itp. Za swą działalność odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim OOP, Medalem im. B. Rumińskiego, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., a także Medalem ?Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku? itp. Wpisany do Księgi Zasłużonych Techników w Łodzi (1978). Już 15 lutego 1946 r. Đ jako pierwszy Đ otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną. Godność Honorowego Członka SITSpoż. otrzymał w 1983 roku. Będąc do 2002 roku przewodniczącym Konwentu Członków Honorowych SITSpoż. wniósł znaczący i istotny wkład w jego działalność.