Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Lew J. AUERMAN (1905 - 1986)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Lew Janowicz Auerman zaliczany jest do grona najwybitniejszych w świecie naukowców XX wieku w zakresie technologii piekarstwa. Przez ponad 40 lat był kierownikiem Katedry Technologii Piekarstwa w Moskiewskim Technologicznym Instytucie Przemysłu Spożywczego, a jednocześnie przez prawie 30 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego Naukowo-Technicznej Organizacji pracowników radzieckiego przemysłu spożywczego. Był wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń inżynierów i naukowców, w tym wielu z zagranicy i kilkunastu z Polski. Podstawowy dorobek prof. Auermana to opracowanie naukowych podstaw technologii piekarstwa oraz współczesnych metodyk przygotowania zawodowego inżynierów-technologów przemysłu piekarskiego. Obok tych podstawowych nurtów działalności zawodowej prowadził bardzo szeroką działalność naukowo-badawczą ukierunkowaną głównie na wyjaśnienie i poznanie biochemicznych i technologicznych właściwości surowców, półproduktów, a także wyróżników jakości i wartości odżywczej pieczywa. Wymierne Jego osiągnięcia to także opracowane konkretne metody i aparaty do oceny jakości surowca, półproduktów i gotowych wyrobów. Jednak za najważniejsze uważał sam wyniki badań swojego zespołu nad doskonaleniem procesów technologicznych w celu podwyższenia efektywności produkcji, jakości i wartości odżywczej pieczywa. Spośród prac tego kierunku wielkie znaczenie praktyczne i teoretyczne dla przemysłu piekarskiego mają badania i opracowania naukowych podstaw wymiany ciepła i masy, procesów fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas wypieku chleba. Prof. Auerman był nie tylko wielkim badaczem i uczonym, ale potrafił tę wiedzę wspaniale przekazywać innym, a Jego znakomita książka ?Technologia piekarstwa?, wydawana wielokrotnie w b. ZSRR i za granicą jest pięknym zwieńczeniem tego wysiłku. Jako działacz organizacji inżynierskiej propagował wśród szerokich warstw piekarzy wiedzę techniczną, dobrą organizację i postęp. Za działalność tę był prof. Auerman wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Łotysz z pochodzenia, był wielkim uczonym oraz wspaniałym człowiekiem, życzliwym dla ludzi. Prof. Auermana łączyły z Polską bliskie więzi naukowe i zawodowe, bywał u nas wielokrotnie, a podczas jednej z takich wizyt w 1973 r. otrzymał Odznakę Honorową SITSpoż. za zasługi we współpracy z NOT i wkład w rozwój przemysłu spożywczego, a zwłaszcza technologię piekarstwa. W 1986 roku Stowarzyszenie nasze przyznało prof. L. Auermanowi najwyższą godność: Członkostwo Honorowe SITSpoż.