Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Wincenty PEZACKI
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr Wincenty Pezacki, absolwent Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego,
Pracę naukowo-badawczą podjął w 1938 r. w Katedrze Higieny Środków Żywnościowych
UW. Po wojnie, w 1946 r. wznowił pracę naukowo-dydaktyczną i kontynuował przez 38 lat (1946–1984), początkowo w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego i Politechnice w Łodzi, a następnie w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny (1956), profesor zwyczajny (1968 r.).
Organizator i kierownik Zakładu (Katedry) Technologii Mięsa, dyrektor Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego AR w Poznaniu, przez blisko dwadzieścia lat pełni funkcji prodziekana, dziekana lub prorektora wyższych uczelni w Łodzi i w Poznaniu. Przez 35 lat kierował – w AR w Poznaniu największą w Polsce w zakresie technologii mięsa jednostki organizacyjną badawczo-dydaktyczną, w której – w tym okresie- studia specjalizacyjne
ukończyło blisko 1000 osób. Wypromował 20 doktorów, 10 Jego uczniów pomyślnie ukończyło przewody habilitacyjne, z tego siedmiu ma tytuły profesorskie. Przedmiotem Jego działalności naukowo-badawczej była technologia surowców rzeźnych, w tym biochemia, mikrobiologia i technologia wędlin surowych, a w ostatnich latach jest także historia polskiej kultury materialnej w zakresie przetwarzania surowców rzeźnych. Opublikował w Polsce i za granicą blisko 400 prac naukowych i publicystycznych, w tym 14 podręczników dla studentów i sześć innych
druków zwartych. Pod Jego naukową redakcją i przy Jego współudziale autorskim została wydana pierwsza, kompleksowa, trzytomowa historia gospodarki mięsnej w Polsce. Inicjator i realizator idei polskiego muzeum przemysłu mięsnego. Członek SITSpoż od 1946 r. Już˝ w latach pięćdziesiątych zainicjował oryginalną formę doskonalenia zawodowego technologicznej kadry przemysłu mięsnego w postaci grupowych wyjazdów terenowych, jak również wspólnie – co pięć lat – organizowanych narad absolwentów Technologów mięsa z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Narady te były faktycznie sejmem polskich technologów mięsa ze wszystkich uczelni w kraju. Przebywał za granice i wykrada w różnych krajach i ośrodkach w charakterze visiting professor. Był i jest członkiem i przewodniczącym licznych komitetów (w tym w PAN) i Rad Naukowych Instytutów, Rad Programowych czasopism, w tym „Przemysłu Spożywczego”. Wśród wielu orderów, medali i odznaczeń wymieńmy m.in. Order Sztandaru Pracy, Krzyż Kawalerski OOP, Zasłużony Nauczyciel, Zasłużony Działacz Kultury, laureat siedmiu nagród naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Złota Odznaka Honorowa NOT oraz Honorowa Odznaka SITSpoż. itp. Jest doktorem honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu i we Wrocławiu. Godność Honorowego Członka naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1978 roku.