Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Anna ŚWIĘTORZECKA (1907 - 1992)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Anna Świętorzecka wyższe studia ukończyła w 1935 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, specjalizując się w przetwórstwie rolno-spożywczym, pod kierunkiem prof. W. Dąbrowskiego. Po wojnie pracę zawodową podjęła w 1945 r. w Kutnie, jako współorganizator, a następnie kierownik Powiatowej Spółdzielni Ogrodniczej. W Spółdzielni tej poza dystrybucją owoców i warzyw rozwinęła dział przetwórstwa. W 1946 r. została powołana na stanowisko dyrektora państwowej fabryki przetworów owocowych i warzywnych w Radomiu, a potem w Warszawie. Należy do grona pionierów organizujących przemysł owocowo-warzywny po wojnie. Do pracy w Stowarzyszeniu zaprosił Ją pierwszy Prezes Wł. Kuleszyński. Przez dwadzieścia pięć lat (1950Đ1975) była Sekretarzem Generalnym SITSpoż. w tym czasie Stowarzyszenie przeżyło bujny i wszechstronny rozwój. Wielki w tym był osobisty Jej wkład, wynikający z dużego zaangażowania, niespożytej energii, poświęcenia, oddania i bogatych inicjatyw. Zawsze pragnęła, aby każde ogniwo Stowarzyszenia stawało się sercem zakładu i promotorem postępu technicznego. Jeszcze z czasów studiów w SGGW wyniosła głębokie przekonanie, że przemysłowi spożywczemu w Polsce trzeba nadać odpowiednio wysoką rangę i ideę tę stale i wytrwale realizowała w swej pracy stowarzyszeniowej. Zawsze była w pierwszym szeregu działaczy społecznych zaangażowanych w pracy o uzyskanie przez polski przemysł spożywczy wysokiego potencjału i nowoczesnego poziomu rozwoju. Uważała, że jednym z największych osiągnięć Stowarzyszenia był i jest jego istotny wkład w podnoszenie rangi przemysłu spożywczego w kraju i rozbudzenie wśród kadry inżynieryjno-technicznej trwałego przywiązania do zawodu. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie uczestniczyła w życiu Stowarzyszenia, była też redaktorem naczelnym czasopisma ?Przegląd Gastronomiczny?. Za osiągnięcia w pracy społecznej i zawodowej wyróżniona licznymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, w tym Krzyżem Komandorskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż., oraz francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu za Zasługi dla Rolnictwa i Złotymi Odznakami Stowarzyszeń Bułgarskiego i Węgierskiego. W 1975 roku otrzymała godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia.