Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Franciszek STEMLER (1905 - 2003)
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Franciszek Stemler urodził się na Kresach Południowo-Wschodnich, w Dolinie, będącej wówczas w zaborze austriackim, a w latach 1918-1939 należącej do woj. stanisławowskiego. W czasie najazdu bolszewickiego na Polskę w lipcu 1920 r. Đ wraz z innymi członkami drużyny skautowskiej Đ wstąpił ochotniczo do służby wojskowej. Po zdaniu matury i ukończeniu Szkoły Podchorążych wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w 1931 r. otrzymał dyplom magistra praw. Następnie pracował w Warszawie m.in. w Departamencie Spraw Wojskowych Najwyższej Izby Kontroli. W kampanii wrześniowej 1939 r., jako podporucznik artylerii, walczył w I baterii 98 DAC w obronie Warszawy (na Mokotowie m.in. w Łazienkach). Po kapitulacji stolicy, już 27 września 1939 r. wstąpił do tajnej organizacji wojskowej ?Służba Zwycięstwa Polski?. Pod koniec 1939 r. powierzono Mu prowadzenie nasłuchów zagranicznych stacji radiowych dla prasy podziemnej. Ukrywał się przed Niemcami i udało Mu się uniknąć aresztowania, mimo poszukiwania Go przez gestapo. W 1942 r. (będąc członkiem AK) objął funkcję kierownika spraw organizacyjnych w Dep. Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu Londyńskiego na Kraj. W czasie Powstania Warszawskiego działał m.in. pod kierunkiem Stefana Korbońskiego w Delegaturze Rządu na m.st. Warszawę. Po upadku Powstania został wywieziony przez Niemców do Kahla-Walpersberg na budowę podziemnej fabryki samolotów. Po wyzwoleniu przez Amerykanów w 1945 r. wrócił do Polski. W listopadzie 1945 r. powołany na zastępcę dyrektora organizującego się Zjednoczenia Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego (wkrótce przekształconego w Zjednoczenie Przemysłu Fermentacyjnego), współuczestniczył przy odbudowie tego przemysłu i rozwoju produkcji. W okresie stalinowskim, z przyczyn politycznych, aresztowany w 1948 r.,więziony w X pawilonie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i skazany za rzekomą działalność antykomunistyczną w ramach Delegatury Rządu i rzekome nadużycie władzy Đ łącznie na 12 lat więzienia Đ z czego przebył w więzieniu 6 lat (1948Đ1954). Zrehabilitowany przez Sąd w 1957 roku. W 1954 r. podjął pracę w Zakładach Przemysłu Piwowarskiego w Warszawie, w 1955r. przeszedł do Biura Projektów Przemysłu Piwowarsko-Słodowniczego, a w 1960 r. do Biura Projektów CSO. Członek SITSpoż. od czasu pamiętnego Zjazdu Założycielskiego (12 listopada 1946 r.).Wiele lat działał w Sekcjach: Przemysłu Piwowarskiego i Owocowo-Warzywnego oraz w Komisji Ekonomicznej. W latach 1958Đ1989 działał bardzo czynnie w Zespole Rzeczoznawców, a od 1960 r. nieprzerwanie do 1989 r. był jego znakomitym przewodniczącym. Przez 27 lat (1962-1989) pracował równie aktywnie w Głównej Komisji NOT ds. Doradztwa Gospodarczego i Rzeczoznawstwa Đ stale jako członek jej Prezydium, a w ciągu kilku kadencji jako jej wiceprzewodniczący. Wykazał wybitne zdolności literackie. Jego praca pt. ?Ludzie Doliny? zdobyła w 1990 r. I nagrodę na zorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa konkursie na wspomnienia lwowiaków i mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich. W 1995 r. napisał swoje ?calendarium? pt. ?Jeszcze jedno łatwe życie?? z jakże wymownym znakiem zapytania w tytule), a w odręcznej dedykacji dla ZG SITSpoż. zamieścił m.in. słowa: Z wdzięcznością za stworzenie mi w latach 1946Đ1989 możliwości współpracy ze wspaniałymi ludźmi. Za osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. oraz Medalem 40-lecia naszego Stowarzyszenia. Za działalność niepodległościową odznaczony medalami: Za Udział w Wojnie 1918-1921 oraz Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku, a także Krzyżem Armii Krajowej, nadanym Mu przez Władze Londyńskie.