Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Eugeniusz Pijanowski (1906 - 1974)
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Eugeniusz Pijanowski ukończył studia wyższe w SGGW w Warszawie (1931 r.) i rozpoczął tam pracę naukową, początkowo na stanowisku asystenta. W 1939 r. docent, w 1946 r. profesor nadzwyczajny, a w 1954 r. profesor zwyczajny. Kierował Zakładem Technologii Żywności, a następnie Katedrą Przemysłu Rolno-Spożywczego na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej SGGW, którego to Wydziału był współtwórcą i współzałożycielem oraz pierwszym jego dziekanem. Członek rzeczywisty PAN, wieloletni przewodniczący Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej i wielu innych organizacji naukowych w kraju i za granicą. Uczony wielkiego umysłu, serca i wiedzy, wybitny naukowiec, twórca polskiej szkoły technologii żywności, wysoko ceniony w kraju i za granicą, a jednocześnie człowiek o wielkiej skromności i niezwykle ofiarny działacz społeczny. Autor ok. 350 opublikowanych prac naukowych, ok. 30 podręczników i książek oraz ok. 200 artykułów naukowych w technicznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Założyciel i wielki przyjaciel naszego Stowarzyszenia, działacz od 1946 roku, w latach 1948Đ1950 przewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż. w ciągu wielu lat członek Zarządu Głównego oraz przewodniczący Komisji Naukowo-Wydawniczej. Zawsze wnosił wybitny wkład w organizowanie przez Stowarzyszenie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych. Nigdy nie szczędził swego czasu ani wysiłku, aby służyć Stowarzyszeniu radą i pomocą. Uważał, że ?zasługą Stowarzyszenia jest m.in. to, że przyczyniło się do podwyższenia roli inżynierów i techników, pobudziło inwencję wynalazczą, a prócz tego przyczyniło się do podniesienia poziomu etycznego kadr technicznych i wyzwoliło ich ofiarność i oddanie przemysłowi żywnościowemu. Dla uczczenia Jego wkładu w rozwój Stowarzyszenia ustanowiono w 1990 roku jako najwyższe wyróżnienie SITSpoż. indywidualną ?Nagrodę im. Prof. Eugeniusza Pijarowskiego?, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w działalności dla rozwoju nauki, techniki i gospodarki w przemyśle spożywczym, za wieloletnią, wybitnie aktywną społeczną działalność w Stowarzyszeniu oraz za postawę zawodową i cechy charakteru będące wzorem do naśladowania. Za osiągnięcia naukowe i społeczne otrzymał m.in. Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Oficerski OOP, Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż., a także francuski Krzyż Komandorski Orderu za Badania Naukowe, Odznakę Węgierskiego Naukowego Stowarzyszenia Przemysłu Spożywczego (METE) itp. Doktor honoris causa WSR w Poznaniu i ART w Olsztynie. W 1967 roku, jako pierwszemu, nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą godność - Członkostwo Honorowe.