Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Antoni WARZECHA
Kontakt

Informacje: ur. w 1929 r.
Kol. prof. dr hab. inż. Antoni Warzecha w 1951 roku ukończył studia wyższe w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, specjalizując się w inżynierii chemicznej; a w 1953 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie, specjalizując się w dziedzinie towaroznawstwa rolno-spożywczego.
Swoją czterdziestokilkuletnią pracę zawodową w szkolnictwie rozpoczął w Szczecinie w 1948 roku, zajmując kolejno m.in. stanowiska: młodszego asystenta Szkoły Inżynierskiej, adiunkta Wyższej Szkoły Ekonomicznej, dyrektora Technikum Chemicznego, wicekuratora Okręgu Szkolnego Szczecin, organizatora i rektora Wyższej Szkoły Nauczycielskiej oraz - w WSR (Akademii Rolniczej) w Szczecinie m.in. kierownika Katedry Technologii Rolnej, wicedyrektora Instytutu Przechowalnictwa i Biochemii, dziekana Wydziału Rolniczego, prorektora ds. rozwoju uczelni i pierwszego zastępcy rektora.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 roku, a profesora zwyczajnego w 1985 roku.
Najważniejsze wyniki prac naukowych i dorobku twórczego zawarł w 150 pracach naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą.
Członek SITSpoż. od 1976 roku, był członkiem Zarządu Koła Zakładowego (od 1980 r.), a od 1994 roku jest przez trzy kadencje (1994-2006) przewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego naszego Stowarzyszenia w Szczecinie. Od 1983 roku do chwili obecnej jest przewodniczącym Komisji ds.. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów Przemysłu Spożywczego SITSpoż. i członkiem Komisji ds. Kwalifikacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym NOT. Jest rzeczoznawcą ZG SITSpoż.
W 1998 roku został wyróżniony przez SITSpoż. nagrodą im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany m.in.: Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami: Zasłużony Nauczyciel PRL, Komisji Edukacji Narodowej, Gryf Pomorski, Zasłużony dla woj. koszalińskiego, słupskiego, pilskiego i szczecińskiego, Złotą Odznaką Za Odbudowę Warszawy, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorową Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i wieloma innymi odznaczeniami.
W 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.