Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zdzisław SOSKA
Kontakt

Informacje: ur. w 1928 r.
Kol. dr inż. Zdzisław Marcin Soska ukończył w 1950 roku studia wyższe pierwszego stopnia na Wydziale Przemysłu Rolnego w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego uzyskując tytuł inżyniera technologii rolno - spożywczej, zaś - po ukończeniu studiów wyższych drugiego stopnia - otrzymał tytuł magistra inżyniera w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie obronionej pracy p.t.: ?Studialny projekt technologiczny linii do produkcji przecierowych soków wielowarzywnych?.
Następnie, na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: ?Wpływ enzymatycznej obróbki miazgi warzywnej na wydajność i jakość wieloskładnikowych soków warzywnych? otrzymał w 1981 roku od Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie stopień naukowy doktora nauk rolniczych.
Ukończył również kursy: organizacji i kierownictwa, organizowane przez TNOiK oraz PTE (1966-1985), kurs pedagogiczny dla nauczycieli szkół zawodowych (1974), kurs prawniczy dla biegłych sądowych, organizowany przez Zrzeszenie Prawników Polskich (1972-1974).
Posiada inżynierską specjalizację zawodową stopnia pierwszego (1980) i drugiego (1988).
Odbył też studia katechetyczne w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KUL w Lublinie (do 1992 r.).
Cały, kilkudziesięcioletni okres swej pracy zawodowej (1950-1988) poświęcił przemysłowi owocowo-warzywnemu. Pracował kolejno w zakładach tego przemysłu: w Przemyślu, Nieledwi, Fordonie, Tarczynie i - prawie 29 lat - w Milejowie. Pełnił tam liczne odpowiedzialne funkcje, m.in. kierownika laboratorium, szefa produkcji, głównego inżyniera, głównego technologa, głównego specjalisty ds. koordynacji technologii produkcji oraz zastępcy dyrektora ds. technicznych. W ZPOW w Tarczynie przeprowadził kampanię rozruchową zakładu.
Swoją ofiarną pracą w znacznym stopniu przyczynił się do odbudowy i przebudowy ww. zakładów oraz do doprowadzenia ich do pełnej zdolności produkcyjnej. Za współudział w przebudowie i rozbudowie ZPOW w Milejowie otrzymał zespołową nagrodę SITSpoż. (jako główny twórca) oraz nagrodę Mistrz Techniki w ZG NOT.
Równocześnie z pracą zawodową w ZPOW Milejów przez 26 lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Milejowie.
Członek SITSpoż, od 1951 roku. Przez kilkadziesiąt lat przewodniczący Koła Zakładowego SITSpoż. w ZPOW w Milejowie. Był także sekretarzem oraz przewodniczącym Sekcji Owocowo-Warzywnej przy Zarządzie OW w Lublinie (1969-1980), członkiem Zarządu OW w Lublinie (1978-1998) oraz członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego SITSpoż. (1990-1994). W latach 1997-2003 pełnił funkcję sekretarza Konwentu Członków Honorowych Stowarzyszenia.
Bardzo bogaty jest dorobek naukowy i publicystyczny Kol. Z. Soski, obejmuje on: 33 prace naukowe i popularno-naukowe m.in. w: Zeszytach Naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Akademii Rolniczej w Lublinie, w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w czasopismach ?Przemysł Spożywczy?, ?Przemysł Fermentacyjny i Rolny? i ?Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny? (1964-2002); 16 ekspertyz dla Zespołu Rzeczoznawców przy ZG SITSpoż. (1971-1986); 4 opinie biegłego dla Sądów i Prokuratur (1976-1978) oraz 15 publikacji prasowych, głównie dotyczących Polaków na Syberii.
Kol. Zdzisław Soska jest kombatantem, należał do Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.
W latach 1992-1996 pracował ochotniczo wśród Polaków na Syberii, w obwodzie Irkuckim. Był nauczycielem języka polskiego i katechetą w miejscowościach: Angarsk, Miszelowka, Taiturka, Usole Syberyjskoje i Wierszyna. Prowadził tam zajęcia dla 12 zespołów pośród osób polskiego pochodzenia. Swe przeżycia i doświadczenia zebrane wśród Polonii Syberyjskiej utrwalił w publikacji ?:Zapiski syberyjskie -Pamiętnik nauczyciela ? katechety?, Lublin - Milejów, 2004.
W ZPOW w Milejowie założył Klub Honorowych Dawców Krwi PCK i jest jego prezesem, a sam honorowo oddał 36 litrów krwi.
W ciągu całego swego życia czynnie pracował społecznie, co potwierdza jego przynależność do 25 różnych organizacji, związków, fundacji i stowarzyszeń.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej uhonorowany został 37 krzyżami, medalami, odznakami i nagrodami oraz 7 tytułami honorowymi.
Spośród z nich wymieńmy niektóre następujące: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego; Liczne honorowe odznaki ?Honorowy Dawca Krwi?, w tym ?Kryształowe Serce? oraz Krzyż Kawalerski Honorowego Dawcy Krwi (Światowa Federacja Krwiodawstwa, Paryż) i Odznaki Honorowe PCK; Statuetka ?Zwyczajni i Niezwyczajni? (TV 1997); Zasłużony dla Zdrowia Narodu (uchwała Rady Państwa 1988), Członek Honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża (1999) i Członek Honorowy Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie (1995); Honorowa Odznaka NOT (Srebrna i Złota) i Honorowa Odznaka SITSpoż.
W 1988 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.