Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jerzy SŁOMCZYKOWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1922 r.
Kol. dr inż. Jerzy Słomczykowski ukończył wyższe studia inżynierskie w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi, a studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera środków spożywczych. W Instytucie Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Ma I stopień specjalizacji zawodowej. Jest także biegłym sądowym z dziedziny technologii produkcji spożywczej.
Na Jego wieloletnią pracę zawodową składa się staż w produkcji w Fabryce Cukrów ?Optima? w Łodzi (gdzie był głównym technologiem) i staż pracy naukowo-wdrożeniowej w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym ?Społem? w Łodzi (na stanowisku adiunkta - kierownika Zakładu Technologii Produkcji Spożywczej).
Autor książek z dziedziny technologii cukierniczej i licznych publikacji technicznych, skryptów i opracowań technicznych. Współautor i kierownik zespołów autorskich wielu prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu przemysłu spożywczego. Jego dorobek obejmuje patenty, wnioski racjonalizatorskie i projekty technologiczne, m.in. technologię nowych wyrobów cukierniczych (owoców kandyzowanych, wyrobów wschodnich).
Członek Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w Krakowie, działacz Łódzkiego Oddziału Polskiej Partii Zielonych i uczestnik w pracach Oddziału Łódzkiego Federacji Konsumentów.
Członek SITSpoż. od 1952 roku, m.in. od 1968 r. był wiceprzewodniczącym OW w Łodzi i przewodniczącym Sekcji Cukierniczo-Piekarskiej tego Oddziału oraz członkiem tej Sekcji przy ZG SITSpoż. w Warszawie.
Był członkiem Prezydium ZO SITSpoż. w Łodzi (1983-1985), a od 1995 r. do chwili obecnej - wiceprzewodniczącym. Sekretarz Komitetu ds. Kształtowania i Ochrony Środowiska Łódzkiej Rady Federacji SNT NOT.
Był przewodniczącym Komisji Realizacji Uchwał Kongresowych przy ZG oraz sekretarzem Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Zarządu OW SITSpoż. w Łodzi. Jest rzeczoznawcą SITSpoż., a Jego opracowania przyczyniły się do unowocześnienia zakładów cukierniczych i do podniesienia jakości produkowanych wyrobów.
Za wyniki w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką naszego Stowarzyszenia. Ma też Odznakę Honorową m. Łodzi i Odznakę Zasłużonego Pracownika Handlu i Usług i in.
Wpisany do Księgi Zasłużonych Techników w Łodzi.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.