Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Antoni RUTKOWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1920 r.
Kol. prof. dr Antoni Rutkowski ukończył w 1948 roku studia wyższe na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego. Specjalizował się w chemii i technologii żywności, w szczególności tłuszczów
Konsekwentnie poświęcił się działalności naukowej, utrzymując jednocześnie ścisłe związki z przemysłem. Przeszedł kolejne stanowiska od asystenta (1946 r.) do profesora zwyczajnego (1969 r.). W 1971 r. został wybrany na członka korespondenta PAN, a w 1983 r. na członka rzeczywistego PAN. Doktor honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i SGGW w Warszawie. Członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Naukowego Przemysłu Spożywczego (1977), członek Nowojorskiej Akademii Nauk (1983), członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych (1985) oraz w:
International Academy of Food Science and Technology (fellow 1998), International Society of Fat Research (hon. Pioneer and Leader 1999), Institut of Food Technologists,USA (coresp. member 1978). Był też wiceprezydentem International Union of Food Science and Technology (1987-1991).
W latach 1946-1991 kolejno pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Poznańskim, w WSR w Poznaniu i Olsztynie oraz w SGGW w Warszawie i kierował Instytutem Przemysłu Tłuszczowego i Instytutem Chemii Ogólnej w Warszawie, a w Instytucie Żywności i Żywienia pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych.
Główny przedmiot Jego badań stanowią m.in.: olej i substancja białkowa nasion rzepaku, charakterystyka lipidów, cechy funkcjonalne białek roślinnych jako składników żywności i in.
Autor 22 książek i skryptów oraz ponad 520 prac naukowych oraz artykułów naukowo-technicznych opublikowanych m.in. w wielu czasopismach zagranicznych.
Wychowawca licznych kadr fachowców-technologów przemysłu spożywczego, wypromował 26 doktorów, a 15 Jego uczniów zostało profesorami. Prowadził także wykłady i zajęcia seminaryjne w wyższych uczelniach wielu krajów. Ekspert i konsultant FAO w krajach Azji i Afryki. Autor 9 patentów.
Niestrudzony organizator życia naukowego. W PAN był m.in. przez osiem lat Przewodniczącym a następnie Przewodniczącym Honorowym Komitetu Technologii i Chemii Żywności, Sekretarzem Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych i członkiem Prezydium PAN (1984-1990). Czynny członek wielu rad i organizacji naukowych w kraju. Przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Przemysłu Spożywczego i Skupu i Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa.
Był prezesem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (1990-1999) i został jego członkiem honorowym.
Za granicą wiceprezes i członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauki i Technologii Żywności, członek Unii Chemii Czystej i Stosowanej oraz Amerykańskiego Instytutu Technologii Żywności. Wiceprezes Fundacji Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).
Członek SITSpoż. od chwili jego utworzenia, stale działający zwłaszcza w dziedzinie imprez naukowo-technicznych i upowszechniania osiągnięć nauki i techniki. Przez wiele lat członek Zarządu Głównego SITSpoż. i członek Prezydium. Był też wiceprezesem Oddziału Wojewódzkiego NOT w Poznaniu. Cechuje Go ogromna energia, inicjatywa i popularność wśród członków Stowarzyszenia, a także wielka umiejętność współżycia i przyjaźni. Był przewodniczącym Rady Programowej czasopisma ?Przemysł Spożywczy? (1963-1983).
W obecnej kadencji (2002-2006) jest Przewodniczącym Konwentu Członków Honorowych naszego Stowarzyszenia.
Za osiągnięcia w pracy naukowej i społecznej wyróżniony m.in. Orderem Sztandaru Pracy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Komandorskim i Oficerskim OOP, Medalem im. B. Rumińskiego oraz Złotą Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
Zasłużony Nauczyciel, otrzymał: Medal Zasłużonego dla Techniki Polskiej (NOT), Medal M.Kopernika (PAN), Złoty Medal Czechosłowackiej Akademii Nauk Rolniczych, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i in.
Laureat: Nagrody Roku Nauki (1974), Przewodniczącego KNiT (1970), PAN i Akademii Nauk NRD (1983), 12 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2000 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.