Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Janusz RAWSKI
Kontakt

Informacje: (ur. w 1942 r.)
Kol. dr inż. Janusz Rawski ukończył w 1967 roku studia wyższe na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności oceny surowców zwierzęcych.
W 1975 roku Rada ww. Wydziału ART. w Olsztynie nadała Mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych, na podstawie obronionej pracy doktorskiej p.t. ?Wpływ tuczu świń do różnych ciężarów ubojowych na wartość surowca rzeźnego?.
Od 1967 roku przez wiele dziesięcioleci był związany pracą zawodową z przemysłem spożywczym: mięsnym, chłodniczym i rybnym.
Swoją pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Mięsnych w Słupsku (1967), a następnie pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Koszalinie na stanowisku zastępcy dyrektora (1972-1977). Był współautorem i założycielem plantacji owoców jagodowych wokół Koszalina, będącej m.in. zorganizowaną bazą surowcową dla produkcji mrożonych owoców.
Następnie był adiunktem w Koszalińskim Ośrodku Naukowo-Badawczym (1977-1979) a potem przeszedł do pracy na stanowisko dyrektora w Przedsiębiorstwie ?Centrala Rybna? w Koszalinie (1979-1989).
Zawodowo wyróżniał się znaczącymi osiągnięciami twórczymi. W wyniku Jego inspiracji i aktywnych działań dokonał wielu posunięć organizacyjno-technicznych, które dały doskonałe wyniki rzeczowo-finansowe. Np. w ?Centrali Rybnej?, którą kierował, opracował kilka receptur na przetwórstwo ryb o niższych parametrach jakościowych jako doskonałe pasty rybne. Jest także współautorem nowych linii i rozwiązań technologicznych w produkcji garmażeryjnej. Również z Jego inicjatywy Przedsiębiorstwo ?Centrala Rybna? rozwinęło produkcję przetworów rybnych na eksport do Japonii.
W okresie 1989-1995 kol. Janusz Rawski pracował w: ?Eksbud? Kielce, Oddział Koszalin (specjalista ds. handlu), ?Iwad? Sp. z o.o. Rogowo k/Białogardu (dyrektor), ?Chłodni Koszalin Sp. z o.o. Koszalin? (kierownik Działu Handlowego).
Od 1995 roku jest zatrudniony w Politechnice Koszalińskiej na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego (starszego wykładowcy); jest wychowawcą nowych kadr inżynierskich oraz aktywnym propagatorem nauki i techniki na Wydziale Mechanicznym, kierunek Technika Rolnicza i Leśna, specjalność Inżynieria Żywności.
Członek SITSpoż. od 1967 roku. Pełnił wiele funkcji społecznych takich jak przewodniczący Koła Zakładowego, członek Prezydium ZO SITSpoż. itp. Obecnie przez 2 kadencje (1998-2002 i 2002-2006) jest przewodniczącym Zarządu Środkowopomorskiego Oddziału SITSpoż. w Koszalinie.
Jest również aktywnym działaczem Rady NOT w Koszalinie, był członkiem Komisji ds. Gospodarki Żywnościowej, przewodniczącym Podkomitetu Gospodarki Morskiej, członkiem Środkowopomorskiej Rady NOT i od ponad 10 lat przewodniczącym komisji Ekspertów oceniającej produkty spożywcze zgłaszane do konkursu ?Koszaliński Produkt Roku? i ?Pomorski Produkt Roku?.
Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe