Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Małgorzata RAWA
Kontakt

Informacje: Kol. mgr Małgorzata Rawa w 1964 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tytuł magistra (kierunek chemia).
Pracę zawodową rozpoczęła w 1964 roku, pracując kolejno: w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu Kujawskim jako nauczycielka, w Toruńskich Zakładach Nawozów Fosforowych POLCHEM w Toruniu jako pracownik laboratorium badawczego, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jako technolog oraz w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych na stanowisku kierownika Działu
Ogólnotechnicznego w Zakładzie Radiochemicznych Urządzeń Laboratoryjnych.
W 1976 roku, po odbyciu stosownego szkolenia uzyskała uprawnienia rzecznika patentowego i została wpisana na listę Urzędu Patentowego. Jest też biegłym sądowym z zakresu wynalazczości i ochrony własności przemysłowej. Organizuje i prowadzi działalność szkoleniową, popularyzując wiedzę techniczną i prawniczą, niezbędną do aktywnej działalności technicznej i wdrażania nowych rozwiązań technicznych, jak również wiedzę dotyczącą oznaczania nowych produktów i ochrony ich w postaci znaków towarowych.
Od 1994 roku prowadzi w Toruniu Kancelarię Patentową RAWA&RAWA, która współpracuje z Zarządem Głównym SITSpoż.
Jednocześnie z rozpoczęciem pracy zawodowej przystąpiła do aktywnej pracy społecznej początkowo w SIMP (od 1964), a następnie w SITSpoż. (od 1980), pełniąc w nich różne funkcje statutowe i wykazując się ogromnym zaangażowaniem i inwencją. Uczestniczyła w 6 Krajowych Zjazdach Delegatów naszego Stowarzyszenia. Prowadziła Poradnię Prawno-Patentową Branżowego Klubu Techniki i Racjonalizacji przy OW NOT w Toruniu oraz szkoliła pracowników prowadzących w zakładach sprawy związane z wynalazczością pracowniczą.
Była członkiem Zarządu OW SITSpoż. w Toruniu, a obecnie jest członkiem Zarządu Rady Toruńskiej FSNT NOT. Na kadencję 2002-2006 została wybrana na odpowiedzialną funkcję Przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej SITSpoż.
Za wyniki uzyskane w pracy zawodowej i społecznej została wyróżniona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu, Odznaczeniem Zasługi dla Wynalazczości, Honorową Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i in.
Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymała w 2004 roku.