Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Adam OLSZEWSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1936 r.
Kol. dr inż. Adam Olszewski odbył studia wyższe w Akademii Rolniczej w Krakowie i Lublinie uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa (1970) oraz magistra inżyniera rolnictwa (1977), a następnie stopień naukowy doktora nauk rolniczych (1981). Posiada I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego (kierunek - technologia mięsa). Rzeczoznawca w zakresie technologii przemysłu mięsnego (od 1983), wykładowca SITSpoż. w specjalizacji technologia przetwórstwa mięsnego oraz ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego (od 1984).
W przemyśle mięsnym pracował początkowo w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie, pełniąc odpowiedzialne funkcje kierownicze, a następnie w Zakładach Mięsnych ?ConstarÓ S.A. w Starachowicach na stanowisku głównego technologa.
Następnie pracował w Zakładach Mięsnych ?SokołówÓ (Oddział Farm Food w Czyżewie) na stanowisku kierownika Działu Technologii i Kontroli Jakości.
Obecnie jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły im. B.Jańskiego w Łomży.
Posiada duży dorobek w dziedzinie techniki i racjonalizacji, dotyczący głównie poprawy jakości wyrobów i zwiększania zdolności produkcyjnej zakładów przemysłu mięsnego. Opracował i wdrożył sześć projektów wynalazczych. W 1979 r. uzyskał nagrodę Ministra Nauki,Szk.W.iT. za opracowanie naukowe ?Solanka i mieszanki bezazotanowe w produkcji konserw pasteryzowanych eksportowychÓ.
Ma w swoim dorobku naukowym 14 publikacji o tematyce technologicznej, jest m.in. autorem podręcznika ?Technologia przetwórstwa mięsnegoÓ (2001).
Inicjator i współorganizator wystaw o gospodarce przemysłu mięsnego regionu, krajowych i regionalnych konferencji naukowo-technicznych oraz krajowych i zagranicznych wyjazdów technicznych.
Członek SITSpoż. od 1961 r., działający na terenie Rzeszowszczyzny oraz Zarządu Głównego. Między innymi:przewodniczący Koła Zakładowego przy Zakładach Mięsnych w Rzeszowie (1961-1974), zastępca przewodniczącego (1983-1990) i przewodniczący Zarządu Oddziału SITSpoż. (1990-1994), członek Wojewódzkiej Rady NOT w Rzeszowie (1990-1994). Jednocześnie, od 1976 r. pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Mięsnej Oddziału SITSpoż. w Rzeszowie.
Członek Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia (od 1983 r) i członek jego Prezydium (1990-1994).
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., Odznaką Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego oraz dla woj. Krośnieńskiego i Medalem 70-lecia Ruchu Społecznego Techników na Ziemi Rzeszowskiej.
Honorowy Członek naszego Stowarzyszenia od 1994 roku.