Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Edmund NOWIŃSKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1938 r.
Kol. inż. Edmund Nowiński ukończył w 1971 roku studia wyższe na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa.
Swoją, ponad 40-letnią pracę zawodową całkowicie poświęcił przemysłowi zbożowo-młynarskiemu. Rozpoczął ja w Przedsiębiorstwie Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego w Koszalinie na stanowisku inspektora Wydziału Technologii i Produkcji, a w 1970 roku został mianowany zastępcą dyrektora ds. technicznych. Był inicjatorem technicznego i technologicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Swoim zaangażowaniem i wiedzą fachową aktywnie uczestniczył w budowie zakładu w Stosiławiu, modernizacji i rozbudowie potencjału przechowalniczego i bazy przejściowej oraz modernizacji młyna w Słupsku.
Jest współorganizatorem corocznych Dni Techniki i organizatorem ruchu racjonalizatorskiego.
Jest jednym z autorów programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w b. woj. koszalińskim.
Członek SITSpoż. od 1962 roku, pełnił wiele funkcji społecznych w Kole Zakładowym w macierzystym zakładzie pracy, był też - przez dwie kadencje - przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Oddziale SITSpoż. w Koszalinie oraz członkiem Środkowopomorskiej Rady NOT. Od 1990 roku jest zastępcą przewodniczącego Zarządu Oddziału naszego Stowarzyszenia w Koszalinie.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż.
Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 2002 roku.