Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Mieczysław NOWICKI
Kontakt

Informacje: ur. w 1926 r.
Kol. mgr inż. Mieczysław Nowicki ukończył w 1958 roku wyższe studia na Wydziale Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskując tytuł inżyniera w specjalizacji rybactwa śródlądowego, a w 1971 roku ukończył Wydział Morski tej samej uczelni uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalizacji rybactwa morskiego.
Rozpoczętą, tuż po studiach, wieloletnią pracę zawodową poświęcił całkowicie przemysłowi rybnemu. Przeszedł w nim kolejno wszystkie szczeble, od mistrza produkcji do dyrektora. Jako naczelnik Wydziału Jakości i Normalizacji Zjednoczenia Gospodarki Rybnej w Szczecinie był inicjatorem i współtwórcą wielu nowych rozwiązań i wniósł znaczący wkład w postęp technologiczny i normalizacyjny w produkcji rybnej. Od 1977 roku aż do przejścia na emeryturę, pracował na stanowisku dyrektora Centrali Rybnej w Koszalinie.
Wniósł wiele inwencji w usprawnienie obrotu handlowego w gospodarce rybnej oraz w racjonalne zagospodarowanie nowouruchomionych obiektów technologicznych i doprowadzenie ich do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej.
Członek SITSpoż. od 1967 roku, pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji stowarzyszeniowych, m.in. był przewodniczącym Zarządu Sekcji Przemysłu Rybnego przy Zarządzie Głównym SITSpoż. (1975-1983) oraz - przez kilka kadencji - członkiem Prezydium OW SITSpoż. w Koszalinie.
Inicjator i współorganizator konferencji naukowo-technicznych w branży rybnej. Aktywny uczestnik prac Oddziału SITSpoż. w Koszalinie, zwłaszcza dotyczących przygotowań do Dni Techniki.
Za wyniki osiągnięte w pracy zawodowej i społecznej został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Honorową Odznaką SITSpoż. Posiada Godność Zasłużonego Seniora naszego Stowarzyszenia.
W 2002 roku został Członkiem Honorowym SITSpoż.