Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Maria KRYSZYŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. Maria Kryszyńska pracę zawodową rozpoczęła w 1962 roku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Koszalinie, posiada trzydziestokilkuletni staż pracy w Środkowopomorskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, początkowo jako specjalista a następnie jako kierownik Działu Organizacyjnego. Przez cały ten czas brała czynny udział w pracach organizacyjno-programowych Koszalińskich (Pomorskich) Dni Techniki. Jako członek Podkomitetu Naukowo-Technicznego ds. Gospodarki Morskiej NOT współorganizowała konferencje dotyczące gospodarki morskiej oraz bezpieczeństwa życia na morzu. Organizowała również (w ramach Komitetu Naukowo-Technicznego ds. energetyki) cykliczne seminaria w zakresie poprawy gospodarki cieplnej i energetycznej. Z jej inicjatywy między innymi dokonano społecznie przeglądu kotłów c.o. w zakładach pracy na terenie miasta Koszalina oraz - dla potrzeb Wojewody Koszalińskiego przeglądu niewykorzystanych stopni wodnych. Autorka opracowania p.t.: ?Możliwości wzrostu organizacyjnego Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na terenie b. województwa koszalińskiego?. Była inicjatorem powstania Komisji Seniorów przy Środkowopomorskiej Radzie NOT. Członek SITSpoż. od 1972 roku. Niezależnie od zadań czysto zawodowych, czynnie udziela się również społecznie we wszystkich przedsięwzięciach naszego Stowarzyszenia, a także jest organizatorką względnie współorganizatorką wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez Oddział SITSpoż. w Koszalinie. Jest m.in. współtwórcą konkursu ?Koszaliński Produkt Roku?, ?Pomorski Produkt Roku? i ?Menedżer Pomorza Roku?, których celem jest promocja rodzimych artykułów, zakładów i najbardziej przedsiębiorczych kierowników firm. Za wyniki w pracy zawodowej i społecznej wyróżniona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką NOT oraz Honorową Odznaką SITSpoż. W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej Godność Członka Honorowego.