Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Mieczysław JANKIEWICZ
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Mieczysław Jankiewicz ukończył studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w zakresie chemii organicznej. W 1955 r. podjął pracę naukową w Katedrze Technologii Rolnej Wyższej Szkoły Rolniczej (Akademii Rolniczej) w Poznaniu, gdzie kolejno zdobywał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Podstawą Jego przewodu habilitacyjnego była monografia nt. ?Białka w technologii zbóż?, powstała w wyniku biochemicznych badań układów mąki i ciasta w technologii młynarstwa i piekarstwa. W 1992 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Kierownik Katedry Technologii Zbóż w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na uczelni tej pełnił też m.in. funkcje prorektora ds. studiów oraz dziekana (przez trzy kadencje) i prodziekana. Jego działalność naukowa, doświadczalna i wdrożeniowa jest skoncentrowana głównie na problematyce analizy zbóż i oceny ich jakości jako surowca do przetwórstwa, chemii białek zbożowych i podstaw chemicznych przetwórstwa zbóż oraz zastosowania badań biochemicznych w technologii piekarstwa. Szczególnie Jego prace badawcze z zakresu analizy zbóż przyczyniły się do udoskonalenia oceny laboratoryjnej surowca i produktów zbożowych i umożliwiły właściwą ocenę ziarna celem jego optymalnego wykorzystania w przetwórstwie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny analizy i technologii zbóż, dydaktyk i wychowawca młodej kadry naukowej i technologów z przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż, członek Rad i Komitetów Naukowych, przewodniczący Rady Nadzorczej Piekarsko-Ciastkarskiej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu. Był też przewodniczącym Komisji Technologii i Chemii Żywności przy Oddziale PAN w Poznaniu (1977-1983). Od wielu lat reprezentuje polską naukę i przemysł w Międzynarodowym Stowarzyszeniu dla Nauki i Technologii Zbóż (ICC). Występował z wieloma referatami na zjazdach i konferencjach międzynarodowych i krajowych, w tym również organizowanych przez Stowarzyszenie. Członek SITSpoż. od 1955 roku, początkowo działał w Kołach Zakładowych, od 1989 r. jest członkiem Zarządu OW naszego Stowarzyszenia w Poznaniu. Redaktor działowy czasopisma ?Przegląd Piekarski i Cukierniczy?. Delegat SITSpoż. na XXIX Kongres Techników Polskich. Przewodniczący Krajowej Rady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego przy Zarządzie Głównym SITSpoż. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką NOT i Odznaką Honorową SITSpoż. W 1994 roku otrzymał od SITSpoż. nagrodę im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego. W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu Godność Członka Honorowego.