Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zdzisław JABŁOŃSKI
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Zdzisław Jabłoński ukończył studia wyższe I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi i II stopnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując stopień magistra inżyniera technologii żywności. Od 1949 do 1995 r. ściśle związany z przemysłem mięsnym, w którym pracował na różnych stanowiskach, w tym m.in. w Zakładach Mięsnych w Toruniu (1949-1953) jako kierownik Działu Kontroli Technicznej i zastępca dyrektora ds. produkcji, w Centrali Przemysłu Mięsnego w Warszawie (1953-1975) jako kierownik Działu Produkcji Bekonów i Konserw i Naczelnik Wydziału Technologii, a następnie jako Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Produkcji oraz w Instytucie Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego (1975-1991) jako kierownik Zakładu Technologii Mięsa i Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Technicznych. W latach 1991-1993 był konsultantem firmy Epstein Eng. Export, Warszawa, a w latach 1993-1995 członkiem Rady Nadzorczej ?Constar? S.A. w Starachowicach. Inicjator, koordynator i realizator postępu technologicznego w przemyśle mięsnym. Autor patentów oraz publikacji w czasopismach i w formie książkowej oraz dokumentów normalizacyjnych. Wykładowca kursów doskonalenia zawodowego, studiów podyplomowych (AR Poznań) i dziennych (SGGW Warszawa). Wieloletni redaktor działowy i do chwili obecnej zastępca redaktora naczelnego ?Gospodarki Mięsnej?. Członek SITSpoż. od 1950 r., wieloletni przewodniczący kół zakładowych w Zakładach Mięsnych w Toruniu, Centrali Przemysłu Mięsnego i Instytucie Przemysłu Mięsnego. Członek-założyciel Sekcji Przemysłu Mięsnego przy Zarządzie Głównym SITSpoż., jej przewodniczący w ciągu trzech kadencji i wiceprzewodniczący oraz członek Zarządu Sekcji kilku kadencji, członek Prezydium Zarządu Głównego SITSpoż. w ciągu dwóch kadencji. Obecnie jest Sekretarzem Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego w FSNT (od 2003 r.), wiceprzewodniczącym Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników przy Zarządzie Głównym SITSpoż. (2 kadencje: 1998-2002 i 2002-2006), wiceprzewodniczącym Mazowieckiego Oddziału SITSpoż. (2 kadencje: 1998-2002 i 2002-2006), członkiem ZG SITSpoż., członkiem Komisji Pomocy Koleżeńskiej ZG SITSpoż., członkiem Komisji Seniorów ZG SITSpoż., wiceprzewodniczącym Klubu Seniorów i Środowiska przy Zarządzie Oddziału Mazowieckiego. Za działalność zawodową i społeczną wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką ?Zasłużony dla Handlu Zagranicznego?, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką SITSpoż., Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Odznaką ?Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu? (dwukrotnie), Odznaką ?Zasłużony Pracownik Rolnictwa?, Odznaką ?Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego?. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1990 roku.