Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Adolf HORUBAŁA
Kontakt

Informacje: Kol. prof. dr hab. Adolf Horubała rozpoczął pracę zawodową w 1948 roku w Oddziale Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Lublinie. W 1950 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie, specjalizując się w zakresie technologii i mikrobiologii żywności. Następnie w SGGW w Warszawie uzyskał stopień doktora (kandydata) nauk rolniczych (1954 r.) i doktora habilitowanego (1964 r.). Odbył roczny staż na uczelniach amerykańskich (1959 r.) oraz kilkutygodniowe podróże naukowe do RFN, W. Brytanii, Włoch, USA i ZSRR. Od roku 1954 do 1995, tj. przez ponad 40 lat był zatrudniony jako nauczyciel akademicki w SGGW w Warszawie, pracując na stanowiskach kierownika zakładu, kierownika katedry, dziekana Wydziału Technologii Żywności i prorektora ds. studentów. Profesor nadzwyczajny (1973 r.) i profesor zwyczajny nauk technicznych (1982 r.). Członek- korespondent PAN (od 1986 r.), Członek rzeczywisty PAN (od 1998 r.). Głównym kierunkiem Jego badań naukowych są: przetwarzanie i utrwalanie owoców i warzyw, zastosowanie promieniowania jonizującego w technologii żywności oraz biochemiczne i biofizyczne problemy w technologii żywności. Opublikował ponad 100 prac naukowych, w tym kilka podręczników z zakresu technologii owoców i warzyw oraz m.in. książkę ?Podstawy przechowalnictwa żywnościÓ. Ma znaczący dorobek dydaktyczno-wychowawczy. Jest promotorem 11 prac doktorskich i ponad 100 prac magisterskich. Pełnił liczne funkcje w radach i komitetach naukowych, m.in. funkcję Przewodniczącego Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN oraz Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek Komitetu Redakcyjnego ?Roczników Chemii i Technologii Żywności? (1966-1974), w 1975 r. został powołany na redaktora naczelnego ?Acta Alimentaria Polonica?. Obecnie jest redaktorem działowym ?Postępów Nauk Rolniczych? (wyd. PAN). W czasie okupacji działał w Batalionach Chłopskich - okręg Lublin. Wieloletni członek SITSpoż. Pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego (1963-1965) i (1992-94), członka Zarządu Głównego (przez cztery kadencje), członka Sądu Koleżeńskiego oraz członka Zarządu Sekcji Przemysłu Owocowo-Warzywnego przy ZG SITSpoż. wieloletni redaktor ?Przemysłu Spożywczego? i członek Rady Programowej, wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma ?Przemysł Fermentacyjny?. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 1997 r. nadała Mu najwyższą godność akademicką - doktorat honoris causa. W 1990 r., jako pierwszy, został wyróżniony przez SITSpoż. nagrodą im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego. Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Za osiągnięcia w pracy naukowej i społecznej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową NOT, Honorową Odznaką naszego Stowarzyszenia oraz licznymi nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.