Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Jadwiga GULCZYŃSKA
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Jadwiga Gulczyńska ukończyła w 1953 roku studia wyższe na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Całe swoje życie zawodowe związała z przemysłem koncentratów spożywczych; przez ponad 40 lat była zatrudniona w Centralnym Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu. Jest ekspertem w dziedzinie technologii koncentratów spożywczych, autorką licznych publikacji i opracowań naukowych i branżowych. Członek SITSpoż. od 1955 roku, od początku pełniła funkcje we władzach Koła Zakładowego oraz Oddziału Wojewódzkiego SITSpoż. w Poznaniu; była sekretarzem Zarządu tego Oddziału (1963-1965), a następnie przez 25 lat nieprzerwanie była przewodniczącą Komisji Konkursowej. W tym czasie, corocznie wykonywała ogromną pracę, polegającą na podsumowaniu i analizie wyników konkursu na najlepsze koło zakładowe, była też współautorką regulaminów konkursowych. Dzięki Jej zaangażowaniu w organizację konkursów, liczne koła zakładowe OW w Poznaniu brały udział w konkursach, zajmując czołowe miejsca w kraju. Kol. Gulczyńska była też inicjatorem kroniki oraz redaktorem trzech jubileuszowych wydawnictw OW SITSpoż. w Poznaniu. Od 1994 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej OW SITSpoż. w Poznaniu. Za zasługi w działalności społecznej została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT i Honorową Odznaką SITSpoż. W 2002 roku nasze Stowarzyszenie nadało Jej najwyższą Godność - Członkostwo Honorowe.