Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Antoni GRODZKI
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Antoni Grodzki ukończył w 1960 roku studia wyższe na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1972-1973 ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W ciągu swej wieloletniej pracy zawodowej w przemyśle spożywczym przeszedł kolejno szczeble: od wykwalifikowanego robotnika, mistrza, kierownika produkcji, dyrektora ds. produkcyjno-technicznych w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Szczecinie do zastępcy prezesa, a następnie prezesa Spółdzielni Produkcji Spożywczej ?Społem? w Szczecinie. Inicjator wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego oraz modernizacji zakładów. M.in. opracował koncepcję oraz dokumentację modernizacji zakładów mięsnych w Świnoujściu, Pyrzycach i in., a także technologię nowych asortymentów żywnościowych i uruchomił ich produkcję w ZMS w Szczecinie. Ukoronowaniem Jego osiągnięć zawodowych był nadzór inwestorski budowy i uruchomienie nowoczesnego kombinatu piekarsko-ciastkarskiego w Szczecinie (pierwszego tego typu w Polsce). Kombinat ten stał się ważnym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju i stworzył warunki do organizowania międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych. Członek SITSpoż. od 1960 roku, przez wiele kadencji pełnił funkcje w kołach zakładowych w kilku zakładach mięsnych na terenie kraju. Obecnie jest, od 3 kadencji, członkiem Zarządu OW naszego Stowarzyszenia w Szczecinie, znacznie przyczyniając się do rozwoju działalności SITSpoż i kół zakładowych w woj. szczecińskim. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie techniki i technologii przemysłu mięsnego i specjalizację zawodową przemysłu piekarskiego. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu, Odznaką Gryf Pomorski, Honorową Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i wieloma innymi odznaczeniami. W 1993 roku otrzymał Godność Zasłużonego Seniora SITSpoż. a w 2004 roku nasze Stowarzyszenie nadało Mu najwyższą godność - Członkostwo Honorowe.