Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Zygmunt GĄBCZYŃSKI
Kontakt

Informacje: Kol. mgr inż. Zygmunt Gąbczyński ukończył studia wyższe na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracę zawodową podjął w 1951 roku w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, następnie - w latach 1952-1973 - pracował m.in. w WZSMlecz. w Lublinie najpierw na stanowisku kierownika działu kontroli technicznej, potem był kierownikiem Okręgowej Stacji Ocen, a następnie dyrektorem Okręgowej Składnicy Mleczarskiej w Lublinie. W 1973 roku został powołany w Izbie Rzemieślniczej w Lublinie na zastępcę prezesa zarządu ds. technicznych i pracował na tym stanowisku do czasu przejścia na emeryturę. Dokonał licznych usprawnień i udoskonaleń technicznych w przemyśle mleczarskim i rzemiośle. Jego osiągnięcia i dorobek twórczy dotyczyły w szczególności: racjonalizacji, wynalazczości oraz usprawnień i udoskonaleń technicznych, a także udoskonalania metod badawczych i laboratoryjnych w przemyśle mleczarskim oraz kierowania i nadzorowania służb technicznych, a także udoskonalania branż spożywczych w rzemiośle. Członek SITSpoż. od 1954 roku. Kolejno pełnił funkcje: przewodniczącego Zarządu Koła przy WZSMlecz. w Lublinie, zastępcy sekretarza i wiceprzewodniczącego Zarządu OW oraz przewodniczącego Sekcji Mleczarskiej przy Zarządzie OW SITSpoż. w Lublinie. Był też - przez kilka kadencji - radnym Miejskiej oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wyróżniony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalami 30-lecia i 40-lecia PRL, licznymi Odznakami (Tysiąclecia Polski, Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego, Zasłużony Pracownik Handlu i Usług, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony dla m. Lublina oraz dla Lubelszczyzny), Honorową Odznaką Rzemiosła, Medalem 50-lecia Rzemiosła Polskiego, Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego, Złotą i Srebrną Odznaką NOT, Honorową Odznaką SITSpoż. i in. Kol. Z.Gąbczyński jest kombatantem AK, odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej i Odznaką ?Akcja BurzaÓ. Godność Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia otrzymał w 1998 roku.