Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Alojzy Patelski

Informacje: Kol. inż. ALOJZY PATELSKI urodził się w 1948 r. w Łosińcu. Ukończył studia wyższe na Wydziale Technologii Żywności w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie otrzymując w 1974 r. dyplom inżyniera technologii mleczarstwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich – Zakład Przetwórczy Kazeiny w Murowanej Goślinie zajmując kolejno stanowiska magazyniera, asystenta w laboratorium, głównego technologa, kierownika produkcji, zastępcy dyrektora ds. technicznych i produkcji. Po reorganizacji sektora mleczarskiego pełnił funkcję dyrektora ds. produkcji
w nowopowstałym Zakładzie Przetwórczym Kazeiny Sp. z o.o. Następnie do końca kariery zawodowej był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL pełniąc funkcję dyrektora w Zakładzie Przetwórczym Kazeiny.
Pracując na stanowiskach kierowniczych inicjował modernizację i rozwój zakładu
w zakresie przetwarzania kazeiny na eksport. Był autorem i współautorem wielu projektów racjonalizatorskich umożliwiających powiększenie zdolności produkcyjnych zakładu oraz wdrażanie nowych produktów na bazie mleka w proszku. Współuczestniczył we wdrożeniu metody ekstruzji jako nowoczesnej technologii przetwarzania kazeiny na kazeiniany, modyfikację skrobi i przetwarzanie roślin strączkowych na produkty spożywcze. Za swoje osiągnięcia zawodowe został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986) i odznaczeniami resortowymi.
Kol. ALOJZY PATELSKI jest od 1986 r. członkiem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Spożywczego. Pełnił funkcje w różnych ogniwach statutowych:
w latach 1986-2006 był przewodniczącym koła NOT, od roku 1998 i nadal jest członkiem Zarządu Oddziału SITSpoż w Poznaniu, w latach 1998-2010 był członkiem Zarządu Głównego SITSpoż, a od 2011 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Krajowej SITSpoż.
Za osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej i społecznej kol. ALOJZY PATELSKI otrzymał m. in. Odznakę Honorową SITSpoż (1986), Srebrną Odznakę Honorową NOT (2010), Złotą Odznakę Honorową NOT (2015).