Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 
Stanisław BERGER
Kontakt

Informacje: (ur. w 1923 r.)
Kol. prof. dr hab. Stanisław Berger ukończył studia w UMCS w Lublinie, gdzie specjalizował się w zakresie fizjologii żywienia. Od 1950 r. pracował w Dziale Higieny Żywienia PZH w Warszawie, zaś w 1954 r. rozpoczął pracę naukowo-badawczą w SGGW w Warszawie, z którą związał się nieprzerwanie ok. 50 lat. W latach 1957-1958 jako stypendysta Rockefellera, szkolił się w dziedzinie biochemii żywienia w Cornell University (Ithaca.USA). W 1966 r. profesor nadzwyczajny, w 1976 r. profesor zwyczajny nauk rolniczych. Współorganizator Katedry Fizjologii Żywienia Zwierząt UMCS (1946) oraz Technologii i Higieny Żywienia Człowieka SGGW (1958). Współtwórca Wydziałów: Technologii Rolno-Spożywczej oraz Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego SGGW (którego to Wydziału był pierwszym dziekanem przez 7 lat). Twórca pierwszej w Polsce szkoły akademickiej w zakresie nauki o żywności i żywieniu. Jego osiągnięcia naukowe, udokumentowane liczbą ok. 400 publikacji w kraju i za granicą, dotyczą m.in. metodyki oznaczania i metabolizmu różnych związków, aktywności witaminy A, jakości białka, a także modeli szkolenia żywieniowców na poziomie wyższym. Wykształcił ok.400 magistrów i 16 doktorów, zaś kilku Jego uczniów zostało profesorami lub doktorami habilitowanymi. W latach 1967-1970 pracował w Centrali FAO w Rzymie i rozpoczął trwającą do dzisiaj ścisłą współpracę z ONZ, FAO, WHO, UNICEF itp. m.in. w zakresie szkolenia żywieniowców w krajach rozwijających się oraz uczestniczył w wielu Międzynarodowych Kongresach Żywienia. Europejska Federacja Żywieniowców wybrała go na Prezydenta 1987-1991, a Międzynarodowa Unia Nauk Żywieniowych powołała na wiceprezydenta na okres 1993-1997 oraz nadała Mu godność Członka Honorowego. Był i jest zapraszany jako ekspert i visiting professor do wielu krajów europejskich, do USA, Kanady, Japonii, a także krajów rozwijających się. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych i jego przewodniczący przez kilka kadencji. Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Żywienia Człowieka PAN. Członek SITSpoż. od 1952 r., od lat bardzo aktywnie działa w naszym Stowarzyszeniu i w NOT, m.in. jako wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż. w ciągu dwu kadencji (1975-1982), jako Redaktor Naczelny ?Przemysłu Spożywczego? (przez sześć lat), a także jako przewodniczący Komitetu Gospodarki Żywnościowej NOT. Czynnie uczestniczy w organizowaniu zjazdów i konferencji naukowych oraz współpracy SITSpoż. z zagranicą. Za działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń, w tym m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Komandorski, Oficerski, Kawalerski, Orderu Odrodzenia Polski, Medal im.B.Rumińskiego oraz Złotą Odznakę Honorową NOT i Honorową Odznakę SITSpoż. W 1995 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nadała Mu najwyższą godność akademicką: doktorat honoris causa. Odznaczony też został Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju oraz 4 odznaczeniami bojowymi Wojska Polskiego za udział w wojnie 1944/45 roku. Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia został w 1990 roku.