Ważny artykuł

 

Organizujemy szkolenia z zakresu prawa żywnościowego i znakowania produktów spożywczych,  wymagań systemów jakości (BRC, IFS, AIB, HACCP) oraz GHP i GMP, na uprawnienia energetyczne dla dozoru (D) i eksploatacji (E), zakończone egzaminem i inne: 
- otwarte lub w siedzibie Zleceniodawcy.

 

Wykonujemy wyceny majątkowe, opracowania i ekspertyzy z zakresu technologii, badania zdolności produkcyjnej zakładów, elaboraty odszkodowawcze oraz wyceny majątkowe dla obiektów znacjonalizowanych z naruszeniem prawa, zwracanych właścicielom.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

 
 
 
 
 

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa

Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa jest dobrowolnym, samorządnym i samofinansującym się zrzeszeniem producentów win i miodów pitnych, importerów oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim. Działa w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i należy do Rady Gospodarki Żywnościowej działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Została powołana na Konferencji Winiarskiej w maju 1991r. w Milejowie.

Główne cele Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa: 

  • reprezentowanie interesów zawodowych producentów i importerów win wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych oraz innych organizacji

  • współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych łączących się z działalnością i rozwojem winiarstwa w Polsce oraz współpraca w tym zakresie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami

  • współtworzenie, aktualizacja i opracowywanie aktów prawnych dotyczących produkcji winiarskiej

  • podnoszenie jakości wyrobów winiarskich

  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży winiarskiej


Główne zadania i problemy bieżące realizowane są przez Prezydium KRWiM, które jest wybierane na walnym zgromadzeniu członków na okres 4 lat. 
Działalność Prezydium KRWiM odbywa się poprzez następujące komisje problemowe: 
1. Komisja ds. jakości wyrobów winiarskich 
2. Komisja ds. ustawodawczych 
3. Komisja ds. celno-podatkowych 
4. Komisja ds. kontaktów z zakładami winiarskimi 
5. Komisja ds. kontaktów nauki z przemysłem 
6. Komisja ds. informacji, wydająca biuletyny informacyjne KRWiM. Działalność Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa: 

1. Konkursy winiarskie - od pierwszego roku naszej działalności organizujemy coroczne Ogólnopolskie Konkursy Win, Miodów Pitnych i Napojów Winiarskich 

2. Ustawa winiarska - KRWiM jest opiniodawcą ustawy winiarskiej o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa określa zasady wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, podaje podstawowe definicje wyrobów winiarskich, wprowadza obowiązek koncesjonowania produkcji winiarskiej, zapewnia wymogi jakościowe. Nowa ustawa winiarska ma na celu uporządkowanie rynku winiarskiego i podniesienie jakości produkcji. 
Obecnie obowiązująca ustawa: 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. 
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 
(Dz. U. Nr 34, poz. 292) 

3. Współpraca KRWiM z Ministerstwem Finansów w zakresie banderolowania wyrobów winiarskich, stawek akcyzy i innych przepisów dotyczących przemysłu winiarskiego. O wszystkich występujących problemach KRWiM informuje na bieżąco Ministerstwo Finansów, występując pisemnie z konkretnymi wnioskami w tym zakresie. Krajowa Rada Winiarstwa i Miodosytnictwa opiniuje wszystkie wprowadzane akty prawne dotyczące przemysłu winiarskiego. 

4. Organizacja seminariów na tematy technologii winiarstwa, materiałów pomocniczych oraz maszyn i urządzeń przemysłu winiarskiego. KRWiM stara się organizować 1-2 razy w roku seminaria winiarskie, gdzie prezentowane są nowoczesne technologie, środki i materiały pomocnicze, czy też maszyny i urządzenia. Uczestnicy poza wysłuchaniem referatów otrzymują materiały informacyjne. Seminaria cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw winiarskich. 

5. Wydanie podręcznika z technologii winiarstwa owocowego i gronowego. Z inicjatywy KRWiM powstał podręcznik 
pt. " Technologia winiarstwa owocowego i gronowego" autorstwa prof. W. Wzorka i dr hab. E. Pogorzelskiego. 
Aktualnie ukończony podręcznik jest do nabycia w sekretariacie KRWiM. 

6. Organizacja szkolenia - KRWiM jest organizatorem kursu zawodowego na mistrza winiarstwa. Kurs odbywa się w trzech tygodniowych sesjach, w odstępach miesięcznych. Zakończony jest egzaminem kwalifikacyjnym, po którym uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 

7. Współuczestnictwo KRWiM w pracach dotyczących tematyki związanej z Unią Europejskąw zakresie produkcji winiarskiej. Przedstawiciel KRWiM czynnie uczestniczy w pracach grupy roboczej, zapoznając się z dokumentami UE i porównując je z naszymi aktami prawnymi; przekazuje problemy naszego winiarstwa, które należałoby uwzględnić w aktach wspólnego rynku unijnego. 


Poza wymienionymi zagadnieniami sekretariat KRWiM załatwia różne sprawy bieżące służąc radą i pomocą zwracającym się do nas przedsiębiorstwom winiarskim. 

Aktualne informacje dla członków KRWiM przekazywane są w Biuletynach Informacyjnych. 

Członkami KRWiM mogą być przedsiębiorstwa, instytucje, osoby i firmy związane z branżą winiarską , które dobrowolnie złożą deklarację uczestnictwa oraz będą wnosić wpłatę finansową na roczną składkę członkowską, związaną z kosztami działalności KRWiM. 

Wszystkie przedsiębiorstwa i firmy związane z winiarstwem serdecznie zapraszamy do współpracy